ประชาสัมพันธ์

เลย เปิดแผนปฏิบัติการ “เมืองเลย เมืองสะอาด” (Loei Clear City) เดินไป เก็บขยะไป (Pick And Walk)

ที่บริเวณสวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน kick Off แผนปฏิบัติการเมืองเลย เมืองสะอาด (Loei Clean City) ในกิจกรรมเดินไป เก็บขยะไป (Pick And Walk) และสำนักงานปลอดขยะ เทศบาลเมืองเลย (Zero Waste Office) โดยมี นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายดิษพล บุตรดีวงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดเลย นายฉัตรชัย ลีกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองเลย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ สำนักงานเทศบาลเมืองเลย จัดขึ้น เพื่อเป็นกรอบและทิศทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 อีกทั้ง เป็นกรอบการดำเนินงานให้ส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นของในพื้นที่ ตลอดจน ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันในการขับเคลื่อนจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัดเลย

โดยมีกิจกรรมนิทรรศการของกลุ่มธนาคารขยะชุมชนในพื้นที่ สาธิตจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน กิจกรรมรับซื้อขยะรีไซเคิล ภายใต้โครงการสำนักงานปลอดขยะ เทศบาลเมืองเลย (Zero Waste Office) และกิจกรรมเดินไป เก็บขยะไป เป็นการดูแลความสะอาด เก็บขยะ ใบไม้ กิ่งไม้ และวัสดุไม่ใช้แล้ว บริเวณโดยรอบสวนสาธารณะกุดป่อง ตั้งแต่บริเวณศาลหลักเมือง ถึงลานพญานาคปู่ไหลคำมา รวมระยะทางทั้งหมด 1.3 กิโลเมตร เพื่อให้มีความสะอาด สวยงาม พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่