ประชาสัมพันธ์

ยโสธร จัดประกวดกาพย์เซิ้งบั้งไฟแบบโบราณ

จังหวัดยโสธรจัดการประกวดกาพย์เซิ้งบั้งไฟในงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธรประจำปี 2567 เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนในการส่งเสริมสืบสานรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของตนเองและยังเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อยอดต้นทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสู่การสร้างรายได้และคุณค่าทางสังคมอีกทางหนึ่งด้วย

วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.30 น. ณ อาคารโดมเอนกประสงค์เทศบาลเมืองยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร นายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางสินีนาฏ ทองสุข นายกเหล่ากาชาดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดกาพย์เซิ้งบั้งไฟแบบโบราณในงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี 2567 โดยได้รับเกียรติจาก อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและคณะ ร่วมงาน พร้อมด้วย ปลัดจังหวัดยโสธร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร นายเทศมนตรีเมืองยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ ปลัดอำเภอ คณะกรรมการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมให้กำลังใจตัวแทนแต่ละอำเภอที่ส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวดกาพย์เซิ้งบั้งไฟในครั้งนี้

โดยมีคณะกาพย์เซิ้งบั้งไฟแบบโบราณส่งทีมเข้าร่วมประกวด จำนวน 9 คณะ ซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละอำเภอทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดยโสธร ซึ่งแต่ละคณะมีการแต่งกายด้วยผ้าทอพื้นเมืองและเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละอำเภออย่างสวยงาม ก่อนจะมีการโอ่ หรือร้องกาพย์เซิ้งบั้งไฟประกอบการร่ายรำที่สวยงามตามจังหวะของเครื่องดนตรีพื้นบ้านที่ประกอบด้วย กลองตุ้ม และพังฮาด

ทั้งนี้ จังหวัดยโสธร โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดประกวดกาพย์เซิ้งบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี 2567 ขึ้น เพื่ออนุรักษ์การร้องกาพย์เซิ้งบั้งไฟและสืบสานให้แก่เยาวชนรุ่นหลังพร้อมทั้งเผยแพร่งานประเพณีบุญบั้งไฟ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และชาวยโสธร จะต้องร่วมกันต้องรักษา สืบสาน และส่งต่อให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และรักษาให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ทรงคุณค่า เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งในงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธรให้ยั่งยืนต่อไป
สำหรับผลการตัดสินการประกวดกาพย์เซิ้งบั้งไฟในครั้งนี้คณะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ คณะกาพย์เซิ้งบั้งไฟจากอำเภอค้อวัง รองชนะเลิศอันดับ 1 คณะกาพย์เซิ้งบั้งไฟจากอำเภอเลิงนกทา และรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ คณะกาพย์เซิ้งบั้งไฟจากอำเภอมหาชนะชัย ส่วนที่เหลือได้รับรางวัลชมเชย