ประชาสัมพันธ์

นครพนม เลือกกลุ่มแปรรูปผ้าพื้นเมืองบ้านพิมาน ต.พิมาน อ.นาแก เข้ารับการคัดเลือกหมู่บ้านหัตถกรรม ประเภทผ้าและสิ่งทอ เข้ารับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ประจำปี 2567

วันที่ 16 พ.ค. 2567 ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม(หลังใหม่) นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมการคัดเลือกหมู่บ้านหัตกรรมเข้ารับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2567 มีนางสาวพันสี คุณธรรม รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกให้กลุ่มแปรรูปผ้าพื้นเมืองบ้านพิมาน หมู่ที่ 3 ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม เป็นตัวแทนของจังหวัด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกหมู่บ้านหัตกรรม ประเภทผ้าและสิ่งทอ เข้ารับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2567 ส่งให้คณะกรรมการส่วนกลางพิจารณาคัดเลือกต่อไป และหากได้รับการคัดเลือกจากส่วนกลาง จะได้รับโล่รางวัล และเงินรางวัล

สำหรับกลุ่มแปรรูปผ้าพื้นเมืองบ้านพิมาน ก่อตั้งเมื่อปี 2559 มีสมาชิกลุ่มภายในหมู่บ้าน 40 คน และที่เป็นเครือข่ายสมาชิกกว่า 250 คน ครอบคลุมในพื้นที่ตำบลพิมาน และตำบลข้างเคียง มีการระดมทุนตั้งต้นจากสมาชิกเป็นเงิน 30,000 บาท เงินทุนหมุนเวียนกลุ่ม 100,000 บาท สำหรับผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มได้แก่ เสื้อผ้าพื้นเมืองสำเร็จรูป กลุ่มมีรายได้ต่อปี 658,000 บาทต่อปี เสื้อผ้าพื้นเมืองสำเร็จรูปพร้อมปักลายด้วยมือ กลุ่มมีรายได้ต่อปี 1,080,000 บาทต่อปี นอกจากนี้มีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้แก่ แปรรูปกระเป๋า หมวก ย่าม พวงกุญแจ ร่ม เป็นต้น