ประชาสัมพันธ์

มุกดาหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชนส่งเสริมการเกษตรผสมผสานเศรษฐกิจพอเพียง

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ส่งมอบโครงการตามแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

23 05 67 นาวาอากาศเอก เชิดชู ชูเสน ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำกำลังพลจัดกิจกรรมส่งมอบโครงการ ให้กับประชาชนพื้นที่ตำบลดงเย็น อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ทั้งนี้ ทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 ได้มอบจำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรพื้นเมืองบ้านป่งโพน หมู่ที่ 3 มอบพ่อพันธุ์สุกรจำนวน 1 ตัว แม่พันธุ์สุกรจำนวน 7 ตัว พร้อมอาหารสุกร ยา เวชภัณฑ์ และโรงเรือน ให้กับสมาชิกกลุ่มจำนวน 7 ราย 2. โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย ขุดสระเก็บน้ำในไร่นา จำนวน 1 แห่ง ส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดเทศ มอบเป็ดเทศ จำนวน 12 ตัว พร้อมอาหารเป็ดและโรงเรือน ส่งเสริมการเลี้ยงหมูหลุม มอบลูกสุกร จำนวน 3 ตัว พร้อมอาหารสุกร ยา เวชภัณฑ์ และโรงเรือน รวมทั้งมอบลูกปลาตะเพียน จำนวน 20 ถุง และอาหารปลาให้กับเกษตรผู้รับโครงการจำนวน 1 ราย ซึ่งทางหน่วยฯได้คัดเลือกเป็นเกษตรกรตัวอย่าง และเป็นตัวแทนในการเผยแพร่ ความรู้การดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงให้กับประชาชนคนอื่นๆ ในชุมชน 3. โครงการส่งเสริมการเพาะเห็ดฟางบ้านภูทอง หมู่ 13 มอบโรงเรือนพร้อมวัสดุอุปกรณ์เพาะเห็ดฟาง ให้กับสมาชิกกลุ่มจำนวน 7 ราย 4. โครงการซ่อมทางผิวถนนลาดยางแบบ แอสฟัลติกส์ คอนกรีต กว้าง 6 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 0.870 กม. บ้านภูทอง หมู่ 13 เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจร และขนย้ายผลผลิตทางการเกษตร โดยมีนายกเทศบาลตำบลดงเย็น และประชาชนชนในพื้นที่ร่วมพิธีรับมอบโครงการดังกล่าว..