ประชาสัมพันธ์

นครพนม เร่งส่งเสริมการทอผ้าเข้าร่วมประกวดลายพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” และงานหัตถกรรม

ที่กลุ่มทอผ้าในพื้นที่อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม นางสาวพันสี คุณธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้นางวรนุช กรุงเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ส่งเสริมสนับสนุนเร่งดำเนินการทอผ้าเข้าร่วมการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” และงานหัตถกรรม ตามโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและพัฒนาศักยภาพผ้าไทยและงานหัตถกรรม โดยได้ติดตามส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มทอกลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหมบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยได้แนะนำการส่งเสริมการใช้เส้นใยธรรมชาติ ย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติจากพืชในพื้นถิ่น ส่งเสริมกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้สวมใส่ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน และสืบทอดเป็นภูมิปัญญาสู่ลูกหลานเพื่อให้ภูมิปัญญาผ้าไทยคงอยู่คู่แผ่นดินสืบไป