ประชาสัมพันธ์

สกลนคร จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ให้ประชาชนได้รับบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และครบถ้วน

วันนี้ (6 มิ.ย.67) เวลา 09.30 น. ที่โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่ง สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร โดยคณะกรรมการโครงการคลินิก เกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร จัดขึ้นโดยบูรณาการความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ในการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร และประชาชน ในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ ณ จุดเดียว ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วครบถ้วนทุกด้าน และสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริง

สำหรับกิจกรรมที่ดำเนินการโครงการคลินิก เกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 นี้ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการความรู้ และการจัดหน่วยให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน 34 คลินิก เช่น คลินิกส่งเสริมการเกษตร คลินิกพืช คลินิกข้าว คลินิกหม่อนไหม คลินิกปศุสัตว์ คลินิกศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ คลินิกอาหารสัตว์ คลินิกประมง คลินิกศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด คลินิกดิน คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกตรวจบัญชี เป็นต้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถือเป็นโครงการที่มีความสำคัญ และได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ดำเนินการแบบบูรณาการต่อเนื่องมาโดยตลอด ทำให้ พี่น้องเกษตรกรได้รับการบริการด้านการเกษตรทุก ๆ ด้าน โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไกล ไม่เสียเวลา และค่าใช้จ่าย