ประชาสัมพันธ์

ยโสธร เปิดโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด

จังหวัดยโสธรเปิดโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเข้าใจและรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติดรวมทั้งให้เกิดกระบวนการป้องกัน แก้ไข ตลอดจนถึงกระบวนการบำบัดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และเพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานในหมู่บ้านในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

วันนี้ (10 มิ.ย.2567) เวลา 08.30 น. ที่ศูนย์ปฏิบัติการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน ภายในศาลาการเปรียญวัดบ้านคำน้ำสร้าง ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร นายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธรร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดขึ้น ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรภาค 3 ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้ สถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร ดำเนินงาน “โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน โดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเข้าใจและรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด เพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกัน แก้ไข ตลอดจนถึงกระบวนการบำบัดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และเพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานในหมู่บ้านในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน สถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร ได้พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านคำน้ำสร้างหมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 15 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เป็นหมู่บ้านเป้าหมาย เพื่อเข้าดำเนินการตามโครงการในปีนี้ เนื่องด้วยหมู่บ้านบ้านคำน้ำสร้างทั้ง 2 หมู่ ยังมีปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดในพื้นที่ และยังมีผู้ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาในหมู่บ้านที่จะต้องได้รับการแก้ไขในหมู่บ้านโดยเร่งด่วน โดยการปฏิบัติงานโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล สถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนของสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร ร่วมบูรณาการกับภาคีเครือข่าย เพื่อเข้าดำเนินงานตามกระบวนการในหมู่บ้านเป้าหมายบ้านคำน้ำสร้าง ตลอดระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2567 โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน สถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เข้ามาพักแรมและทำกิจกรรมในหมู่บ้าน ประกอบด้วย ชุดปฏิบัติการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองยโสธร ฝายสาธารณสุข ส่วนราชการอำเภอเมืองยโสธร องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อาสาสมัครภาคประชาชน ในเขตตำบลค้อเหนือ ร่วมขับเคลื่อนโครงการในครั้งนี้ พร้อมกันนี้ยังได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาคเครือข่ายที่จะร่วมกันทุกภาคส่วนจะประสานความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุผลสำเร็จ