ประชาสัมพันธ์

นครพนม สร้างทักษะแรงงานฯ ลาว-กัมพูชา-เมียนมาเพิ่มขีดความสามารถให้แก่แรงงาน

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม 3 ชั้น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการสร้างทักษะแรงงาน/ วิชาชีพ (ลาว-กัมพูชา-เมียนมา) มีท่าน ปอ. แก้วอุดม บุดสิงขอน รองเจ้าแขวงคำม่วน สปป.ลาว ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีฯ

นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า โครงการสร้างทักษะแรงงาน/ วิชาชีพ (ลาว-กัมพูชา-เมียนมา) เป็นโครงการที่ดี นอกจากจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านแล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมแรงงานฝีมือ รองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีเมื่อเข้าสู่ประชมอาเซียน แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีฝึมือ เกิดประโยชน์กับทั้ง 2 ฝ่าย

โครงการสร้างทักษะแรงงาน/ วิชาชีพ (ลาว-กัมพูชา-เมียนมา) กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้มอบให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ดำเนินการโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่แรงงานและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตามแนวชายแดน เช่น ปัญหาด้านแรงงาน ปัญหาการค้ามนุษย์ และปัญหายาเสพติด

ในการฝึกอบรมใช้การฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบติดตั้งและการประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ มีผุ้เข่ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 คน ระยะเวลาการฝึกอบรม 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่17-21 มิถุนายน 2567 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม ผู้ผ่านการฝึกจะได้รับวุฒิบัตรรับรองผลการฝึกในสาขาที่เข้ารับการฝึกอบรม