ประชาสัมพันธ์

ขอนแก่น ยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีศรีสภาวัฒนธรรมส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ต่อยอดทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาอันล้ำค่าของชาติ

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 19 มิถุนายน 2567 ที่ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีศรีสภาวัฒนธรรมขอนแก่น ปี 2567 พร้อมมอบเกียรติบัตรโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีศรีสภาวัฒนธรรมขอนแก่น ปี 2567 โดยมี นายสิทธกุล ภูคำวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ,ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ,ดาบตำรวจพิชิต ศรีวิไล ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.หนองนาคำ ,นางกฤษณา วันทอง ส.อบจ.ขอนแก่น อ.ชุมแพ เขต 3,นางภัทรานิษฐ์ วิทยตมารมณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น ,นายชวดล สิงห์คำป้อง ผู้อำนายการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ,นางสาวสิรินาฎ เศรษฐมาตย์ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ,ศิลปินพื้นบ้าน และผู้เข้ารับเกียรติบัตรคนดีศรีสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น

ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ ประธานสภาวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ในนามของคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีศรีสภาวัฒนธรรมขอนแก่น ปี 2567 มีผู้ได้รับเกียรติบัตรทั้งหมด จำนวน 301 คน โดยความร่วมมือของสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอขอบพระคุณท่าน ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดในวันนี้ ด้วย สภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และสภาวัฒนธรรมอำเภอ 26 อำเภอ จัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรตินดีศรีสภาวัฒนธรรมขอนแก่น ปี 2567

ดร.สมยงค์ กล่าวอีกว่าเพื่อเป็นการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น และขยายขอบเขตดินแดนความดีให้กว้างไกลออกไป ตลอดจนการส่งเสริมให้ความดีเป็นพลังเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมู่บ้าน และสังคมโดยมีระยะเวลาการดำเนินงาน ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และมีกลุ่มเป้าหมาย คือ สภาวัฒนธรรมระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด เครือข่ายทางวัฒนธรรม เด็กเยาวชน และประชาชน จำนวน 250 คน การจัดโครงการในครั้งนี้ มีกิจกรรมประกอบไปด้วย1. นิทรรศการเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม2. พิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีศรีสภาวัฒนธรรมขอนแก่น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับสร้างความดี ตลอดจนการสร้างภาคภูมิใจในคุณค่าของคนและสังคมต่อไป

ด้าน ดร. พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิซกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติ ที่ได้รับเชิญมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีศรีสภาวัฒนธรรมขอนแก่น ปี 2567 ในวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มุ่งส่งเสริม และสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ต่อยอดทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาอันล้ำค่าของชาติ ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ ที่เป็นพลังสำคัญต่อการพัฒนาชาติ สร้างให้สังคมไทยเป็น”สังคมที่เกื้อกูลและแบ่งปัน”จากคำกล่าวรายงานของท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ทำให้รู้ว่าโครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าคนและการทำความดีเพื่อสร้างคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักที่สำคัญยิ่งของชาติไทย ที่จะเป็นพลังสร้างสังคมสันติสุขได้อย่างยั่งยืน ขอแสดงความชื่นชม สภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ผู้ขับเคลื่อนงานร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอทั้ง 26 อำเภอ และภาคีเครือข่าย ทุกระดับ ผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน ที่ได้ร่วมจัดทำโครงการในครั้งนี้.