ประชาสัมพันธ์

สุรินทร์ พัฒนาเครือข่ายรณรงค์ส่งเสริมการลด ละ เลิกบุหรี่

โครงการพัฒนาเครือข่ายรณรงค์ส่งเสริมการลด ละ เลิกบุหรี่ ปี 2567 หัวหน้ากลุ่มงาน สุขศึกษา คณะกรรมการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ประธานคณะทำงานคลินิกฟ้าใส โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดโครงการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ให้ประชาชนลดละเลิกบุหรี่ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และอาการเจ็บป่วย
วันที่ 20 มีนาคม 2567 ณ ที่ห้องประชุมลุมพินีแกรนด์ สวนป่ารีสอร์ท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นายแพทย์สมชัย อัศวรัศมี หัวหน้ากลุ่มงาน สุขศึกษา คณะกรรมการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ประธานคณะทำงานคลินิกฟ้าใส โรงพยาบาลสุรินทร์ กล่าวรายงาน โดยมี มี นายแพทย์ ชวมัย สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นประธาน ได้กบล่วเปิดวาน และให้ความรู้ในเรื่องโทษของพิษ-ภัยของการสูบบุหรี่

ในงานนี้ นายแพทย์สมชัย อัศวรัศมี ประธานคณะทำงานคลินิกฟ้าใส โรงพยาบาล สุรินทร์ในนามของคณะผู้จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายรณรงค์ส่งเสริมการลด ละ เลิก บุหรี่ ปี 2567 ได้กล่าวรายงาน ถึงการจัดงาน เนื่องจากการสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตและโรคไม่ ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable Disease : NCD) เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจและ หลอดเลือด และโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง ทำให้สูญเสียค่าใช้จ่ายทางตรงและ ทางอ้อม แม้การรณรงค์ลดการใช้ยาสูบสามารถทำได้ดีมาอย่างต่อเนื่อง แต่การเกิดขึ้น ของบุหรี่ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์นิโคตินชนิดอื่น ยังคงเป็นภัยคุกคามต่อเยาวชนและการ ควบคุมยาสูบ และรายงานล่าสุดของ STOP ซึ่งเป็นองค์การวอตช์ด็อกเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมยาสูบ แสดงให้เห็นว่าเด็กอายุ 13-15 ปีทั่วโลกประมาณ 37 ล้านคนใช้ ยาสูบ และอัตราการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในวัยรุ่นยังสูงกว่าผู้ใหญ่ในหลายประเทศ การสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากกลยุทธ์บริษัทบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงเครือข่ายผู้จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า ที่พยายามโฆษณาหลอกล่อเด็กและเยาวชน และที่ น่าเป็นห่วงคือ แนวโน้มการสูบบุหรี่กลับสูงขึ้นในกลุ่มเยาวชนและสตรี ทั้งนี้ เนื่องจาก บริษัทบุหรี่ได้พัฒนาเทคนิคการตลาด รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด เพื่อหาลูกค้ารายใหม่ จำนวนอย่างน้อย 100,000 คนในแต่ละปี ทดแทนผู้สูบบุหรี่ที่เลิก สูบหรือเสียชีวิตไป ข้อมูลของ WHO ชี้ว่า นิโคตินในบุหรี่นั้นมีผลต่อสมองของวัยรุ่น อันตรายต่อ พัฒนาการของสมองไปจนถึงอายุ 25 ปี ทำให้พร้อมที่จะรับและติดสิ่งเสพติดชนิดอื่น เช่น แอลกอฮอล์ เฮโรอีน โคเคน กัญชา เพิ่มขึ้นหลายเท่า นอกจากนี้ เด็กและเยาวชนที่ สูบบุหรี่ไฟฟ้า ยังมีความเสี่ยงที่จะเปลี่ยนไปสูบบุหรี่ธรรมดามากกว่าผู้ที่ไม่ได้สูบ 2-4 เท่า (Gateway Effect) เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงต้องมีการรณรงค์กันอย่างจริงจังก่อนที่ทุกอย่างจะ สายเกินไป ตามที่องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบ บุหรี่โลก ซึ่งในปี 2567 ได้กำหนดประเด็นในการรณรงค์ คือ บุหรี่ไฟฟ้า : หยุดโกหกได้ แล้ว หรือ Stop the lies เป้าหมายเพื่อร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่ง บุหรี่ไฟฟ้า กำลังระบาดหนักมากในหมู่เด็กและเยาวชนไทย ทั้งที่เป็นสินค้าผิดกฎหมาย ห้ามนำเข้าประเทศ โรงพยาบาลสุรินทร์จึงได้จัดให้มีระบบบริการเลิกบุหรี่แบบครบวงจร ช่วยผู้ที่ ต้องการเลิกบุหรี่ทุกสิทธิประโยชน์ได้เข้าถึงบริการและรับคำปรึกษา โดยร่วมกับ ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ 1600 Quitline หรือ สายด่วนเลิกบุหรี่ เพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการเลิกบุหรี่ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพของ ประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ให้มากยิ่งขึ้น และเพิ่มพูนทักษะความรู้ให้กับแกนนำ เครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ

นายแพทย์ชวมัย สืบนุการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ กล่าวว่า การรณรงค์ คือ บุหรี่ไฟฟ้า หยุดโกหกได้ แล้ว หรือ Stop the lies เป้าหมายเพื่อร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่ง บุหรี่ไฟฟ้า กำลังระบาดหนักมากในหมู่เด็กและเยาวชนไทย ทั้งที่เป็นสินค้าผิดกฎหมาย ห้ามนำเข้าประเทศ โรงพยาบาลสุรินทร์จึงได้จัดให้มีระบบบริการเลิกบุหรี่แบบครบวงจร ช่วยผู้ที่ ต้องการเลิกบุหรี่ทุกสิทธิประโยชน์ได้เข้าถึงบริการและรับคำปรึกษา โดยร่วมกับ ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ 1600 Quitline หรือ สายด่วนเลิกบุหรี่ เพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการเลิกบุหรี่ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพของ ประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ให้มากยิ่งขึ้น และเพิ่มพูนทักษะความรู้ให้กับแกนนำ เครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ