ประชาสัมพันธ์

นครพนม ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง จัดกิจกรรมพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม “เครือข่ายคนรุ่นใหม่นักสื่อสารฮักน้ำโขง 2024

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรม “เครือข่ายคนรุ่นใหม่นักสื่อสารฮักน้ำโขง 2024 : SCIENCE AND POLICY INTERFACE YOUNG PEOPLE ENGAGEMENT IN ENVIRONMENT ACTION 2024” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดงาน มีรองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย พรลภัสรชกร รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง วิจัยและบริการวิชาการ กล่าวรายงาน ณ ห้องบรรยายและสัมมนา ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม (เขตพื้นที่ดิจิทัล) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม
ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวว่า แม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่หล่อเลี้ยงประชากรหลายประเทศในทวีปเอเชีย จากสถานการณ์ในปัจจุบันจะเห็นว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่อาศัยบริเวณลุ่มแม่น้ำโขง โดยพลเมืองกลุ่มเยาวชนจะมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงในปัจจุบัน และอนาคต จำเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาเครือข่ายคนรุ่นใหม่ให้ตระหนักรู้ และเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์และแนวทางการป้องกันผลกระทบที่กำลังเผชิญอยู่

การจัดกิจกรรมจะช่วยให้เกิดการพัฒนาของนักวิชาการในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อสร้างการเรียนรู้และพัฒนางานวิชาการร่วมกัน รวมทั้งได้พัฒนากลุ่มเยาวชนจากหลายสถาบันให้เข้ามาเรียนรู้ พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับแม่น้ำโขงให้เกิดทักษะในการจัดทำสื่อ เผยแพร่เนื้อหาแก่สาธารณะ เกิดการอนุรักษ์แม่น้ำโขงให้คงไว้ซึ่งระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืนต่อไป ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย กล่าว
เครือข่ายคนรุ่นใหม่นักสื่อสารฮักน้ำโขง 2024 : SCIENCE AND POLICY INTERFACE YOUNG PEOPLE ENGAGEMENT IN ENVIRONMENT ACTION 2024” ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักวิชาการไทยกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก 6 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กิจกรรมมีกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2567 โดยวันแรกเป็นการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “สหรัฐอเมริกาและโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” โดยตัวแทนจาก U.S. Embassy, Bangkok ,การเสวนา หัวข้อ “Mekong River Hydropower Dams and Sand Mining : Water Level and Sediment Changes” โดย Prof. Dr. Ian Baird Department of Geography at the University of Wisconsin – Madison และการเสวนา หัวข้อ “เชื่อมความรู้สู่นโยบาย : เขื่อนโนนพอกและประตูกั้นแม่น้ำ ลมหายใจสุดท้ายของแรมซาร์ไซต์และแม่น้ำสงครามตอนล่าง” จากรองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ สุขศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ เที่ยงธรรม ดร.ธนพล พิมาน คุณชัยรัตน์ ศรีโนนทอง และคุณอ้อมบุญ ทิพ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เป็นผู้ดำเนินรายการ จากได้ได้นำผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งเป็นเครือข่ายคนรุ่นใหม่จาก 6 สถาบัน เดินทางไปยัง ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม เพื่อลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในการผลิตเนื้อหา (Content)

มีการเสวนาวิชาการ หัวข้อ “โขง สงคราม แม่น้ำ… กับเสียงคำรามที่ไม่มีใครได้ยิน” จากศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ ศาสตราจารย์ ดร.นิติ ภวัครพันธุ์ รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร โดยมี ดร.สุริยา คำหว่าน อาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นผู้ดำเนินรายการ จากนั้นเป็นการฝึกอบรม Content Creation นักข่าวพลเมืองท้องถิ่น “คนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว” โดยนางสาววลัยลักษณ์ ชมโนนสูง Producer รายการฟังเสียงประเทศไทย Thai PBS และทีมงานนักข่าวพลเมือง Thai PBS นายธีรยุทธ วีระคำ สื่ออิสระ และตัวแทนจาก U.S. Embassy Bangkok ก่อนที่จะนำผู้เข้าอบรมเครือข่ายคนรุ่นใหม่นักสื่อสารฮักน้ำโขง ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติการผลิตคลิปวีดีโอในพื้นที่ อ.ศรีสงคราม ในช่วงบ่าย