ประชาสัมพันธ์

ขอนแก่น จัดวันต่อต้านยาเสพติดโลกสร้างพลังเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นกลไกขับเคลื่อนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 21 มิ.ย.2567 ที่ ห้องประชุมเทศบาลเมืองศิลา ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิด กิจกรรมมหกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 “คนขอนแก่นรวมพลัง ปลุก เปลี่ยน ปราบ พ้นภัยยาเสพติด” เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา และเป็นผู้แทนนำกล่าวปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อสร้างพลังเครือข่าย เป็นกลไกขับเคลื่อนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเสริมสร้างบทบาทของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินในการใช้พลังชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมี นางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ร่วมกิจกรรม

“ทั้งนี้ ตามประกาศของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติปี 2531 ให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและการจัดกิจกรรมเสริมความรู้ต่อต้านยาเสพติด ในโครงการป้องกันแก้ไขและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและโทษภัยจากยาเสพติด การเสวนาหัวข้อการดำเนินงานหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย การอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และการปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปี 2567”

นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหายาเสพติดถือเป็นปัญหาของเราทุกคนไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง จังหวัดขอนแก่น ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังโดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน ซึ่งสถาบันครอบครัวและชุมชนถือว่ามีส่วนสำคัญในการทำหน้าที่ช่วยสอดส่อง ดูแล เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด อีกทั้งการให้โอกาสผู้เคยหลงผิดเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และมองพวกเขาด้วยความเข้าใจช่วยกันหาทางออกให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขอีกครั้ง