ประชาสัมพันธ์

นครพนม พ่อเมืองติดตามผลดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยที่ตำบลหนองย่างชิ้น อ.เรณูนคร

วันที่ 22 มิ.ย. 2567 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น อ.เรณูนคร จ.นครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และของจังหวัดนครพนม ในพื้นที่ตำบลหนองย่างชิ้น อ.เรณูนคร โดยได้มีการประชุมชี้แจงและมอบแนวทางการปฏิบัติราชการ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบางให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอเรณูนคร หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้เน้นย้ำเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ เช่น การส่งเสริมปลูกกล้วยตานี กล้วยน้ำหว้า การเลี้ยงโค เลี้ยงปลา ปลูกไม้ผล เป็นต้น พร้อมทั้งการขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านยั่งยืน” (ซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ยากไร้) โครงการโถสุขภัณฑ์ปันสุข ลุกนั่งปลอดภัยโครงการเปลี่ยนระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือนให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง เพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัยอันเกิดจากระบบไฟฟ้าในบ้านเรือนชำรุดเสื่อมสภาพ โครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง การแก้ไขปัญหายาเสพติด การออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” จังหวัดนครพนม รวมทั้งการเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยในช่วงฤดูฝน การเก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคที่ฝนทิ้งช่วงด้วย การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยปลูกต้นไม้สีเหลืองให้ออกดอกในเดือนกรกฎาคม 2567 การประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ การรักษาความสะอาดของบ้านเรือน สถานที่ราชการ ที่สาธารณะ และสวมใส่เสื้อเหลืองทุกวันจันทร์ เป็นต้น อีกทั้งได้กำชับเรื่องอาหารกลางวันและนมโรงเรียนต้องได้คุณภาพ ปริมาณเพียงพอ มีสารอาหารครบ 5 หมู่

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้มอบสายไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ เช่น ปลั๊ก สวิทซ์ หลอดไฟ คัตเอ้าท์ให้แก่นายอำเภอเรณูนคร เพื่อนำไปปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในบ้านให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางด้วย จากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องได้รับความช่วยเหลือในการการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย พร้อมทั้งได้มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม และมอบหมอน ผ้าปูที่นอนจากเหล่ากาชาดจังหวัดด้วย พร้อมทั้งได้ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้ผลเรณูนคร 1 ณ สวนนายประยงค์ มีรัตน์คำ ซึ่งปลูกสละอินโดบนพื้นที่ 5 ไร่ มากว่า 10 ปี พร้อมเพาะกล้าพันธุ์สละอินโด และแปรรูปผลสละอินโด รายแรกของจังหวัดนครพนม อีกทั้งได้ตรวจเยี่ยมแปลงปลูกกล้วยตานีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น บนที่ดินสาธารณะของหมู่บ้านเนื้อที่ประมาณ 24 ไร่ เพื่อใช้เป็นแปลงสาธิตและขยายพันธุ์กล้วยตานีให้กับประชาชนอีกด้วย

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า ข้าราชการต้องทำงานช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง แม้จะเป็นวันหยุดราชการก็ตาม การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพี่น้องประชาชนก็เพื่อช่วยดูแลเรื่องทำมาหากิน เรื่องปากท้อง พร้อมสำรวจประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ต้องได้รับการช่วยเหลือในแต่ละพื้นที่ว่ามีจำนวนกี่ราย แล้วจัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วนก่อนหลัง เพื่อขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านที่อยู่อาศัย อาชีพ และสวัสดิการสงเคราะห์ เป็นต้น สำหรับปัญหาความต้องการในพื้นที่ตำบลหนองย่างชิ้น คือ เรื่องการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนทาง การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง อาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยว เป็นต้น ซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการต่อไปแล้ว