ประชาสัมพันธ์

นครพนม ผู้ว่าฯนำกลุ่มพลังมวลชนทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 ที่โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567 ภายใต้กรอบแนวคิด “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา” มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากทุกภาคส่วนทั้งข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน นักเรียน นักศึกษา ประมาณ 1,500 คน เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดนครพนมได้แสดงความจงรักภักดี และได้ร่วมแสดงพลังและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อลดผลกระทบในสังคม สร้างความมั่นคง ปลอดภัย คืนลูกหลานให้กับครอบครัว เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย อันนำไปสู่ชุมชนและสังคมปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด โดยจัดให้มีพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การมอบโอวาทและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กล่าวคำประกาศเจตนารมณ์/กล่าวปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติด การแสดง To Be Number One การสาธิตการเข้าระงับเหตุบุคคลคลุ้มคลั่งก่อเหตุอาละวาด การจัดนิทรรศการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ

นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีริ้วขบวนเดินเทิดพระเกียรติ ขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์และต่อต้านยาเสพติดของกลุ่มพลังมวลชนจากทุกภาคส่วนในจังหวัดนครพนม โดยออกจากสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม ไปยังโรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) สถานที่จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก รวมระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เป็นวาระแห่งชาติ

ทั้งนี้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี มติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ กำหนดให้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิก มีความมุ่งมั่นที่จะรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับประชาคมโลกอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ในปี 2567 สำนักงาน ป.ป.ส.และหน่วยงานภาคี กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้กรอบแนวคิด “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา” โดยเน้นสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด