ประชาสัมพันธ์

นครพนม ยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าอำเภอบ้านแพง เป็นจุดผ่านแดนถาวร เพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

วันที่ 2 ก.ค. 2567 ที่ห้องประชุมพระธาตุพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดนถาวรจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2567 มีนายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานด้านความมั่นคง และภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาพื้นที่ที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสมในการจัดทำรายงานการศึกษาเพื่อยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าเป็นจุดผ่านแดนถาวร จำนวน 1 แห่ง โดยพิจารณาจากจุดผ่อนปรนทางการค้าในพื้นที่จังหวัดนครพนม 4 แห่ง ได้แก่ จุดผ่อนปรนการค้าอำเภอเมืองนครพนม จุดผ่อนปรนการค้าอำเภอธาตุพนม จุดผ่อนปรนการค้าอำเภอท่าอุเทน และจุดผ่อนปรนการค้าอำเภอบ้านแพง ซึ่งที่ประชุมได้ข้อสรุปเลือกจุดผ่อนปรนการค้าอำเภอบ้านแพง เพื่อยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร โดยจังหวัดนครพนม ต้องทำร่างขอบเขตการศึกษา และผลการศึกษาที่คาดว่าจะได้รับจากพื้นที่จุดผ่อนปรนการค้าที่ได้รับคัดเลือก เพื่อจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2567 เพื่อที่จะได้จัดประชุมพิจารณาและให้ความเห็นต่อผลการศึกษาฯ แล้วเสนอให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2567

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า จังหวัดนครพนม เป็น 1 ใน 31 จังหวัดชายแดนที่มีความเหมาะสมในการยกระดับจุดผ่านแดนต่าง ๆ ซึ่งยังไม่ใช่จุดผ่านแดนถาวรให้มีความพร้อมสำหรับการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดนถาวรจังหวัดนครพนม ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจุดผ่อนปรนการค้าอำเภอบ้านแพง มีความเหมาะสมที่จะยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร เนื่องจากทางประเทศ สปป.ลาว ก็มีความพร้อมด้วยเช่นเดียวกัน ส่วนจุดผ่อนปรนทางการค้าอื่น ๆ ทาง สปป.ลาว ยังไม่มีความพร้อมที่จะยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ ทั้งนี้หากมีการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าอำเภอบ้านแพง เป็นจุดผ่านแดนถาวร จะส่งผลดีต่อการค้าชายแดนของจังหวัดนครพนม ทั้งในด้านการเพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุน โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าการเกษตร สามารถส่งออกไปยัง สปป.ลาว เวียดนาม และจีน ได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้จะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวด้วย เนื่องจากทาง สปป.ลาว สามารถเดินทางข้ามฝั่งเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดนครพนมเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามในการขอยกระดับเปิดจุดผ่านแดนถาวร ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทุกหน่วยต้องเตรียมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาต่อไปด้วย