ประชาสัมพันธ์

‘สสจ.นครพนม’ เดินหน้าขับเคลื่อน บูรณาการข้อมูล ‘การดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด’

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ที่ห้องประชุมร่มฉัตร (ชั้น 2) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โดยกลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด จัดประชุมบูรณาการดำเนินงานในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดมินิธัญญรักษ์ ระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยนายแพทย์กิตติเชษฐ์ ธีรกุลพงศ์เวช รักษาการนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เป็นประธานฯ ผู้ร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชน 12 แห่ง สำนักสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม ทั้งนี้ ได้มีการรายงานให้ที่ประชุมทราบการนำเข้าผู้ที่ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติด จากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม การนำเข้าข้อมูลผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด โดยชุมชนมีส่วนร่วม “ชุมชนล้อมรักษ์” CBTX การนำเข้าข้อมูลผู้ป่วยยาเสพติดในระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) และการนำเข้าข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด ในระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง One Data Center ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาการส่งภาพ Best Practice CBTX เพื่อนำเสนอใน ศปก.ครส. ในทุกวันอังคาร และการพิจารณาความดีความชอบของผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด

นายแพทย์กิตติเชษฐ์ ธีรกุลพงศ์เวช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าวว่า ตามนโยบายยาเสพติดของรัฐบาล เพื่อลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบและเห็นผลตามนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ได้สนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โดยกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะเร่งด่วน 3 เดือน (1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม) ในด้านการบำบัดรักาและฟื้นฟูสมรรถภาพ เร่งนำผู้มีอาการทางจิตเวชจากยาเสพติด ผู้เสพยาเสพติด ผู้ถูกคุมความประพฤติและผู้ได้รับการพักโทษคดียาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัดฯ ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติ โดยการบูรณาการข้อมูลเพื่อกำหนดเป้าหมายลดปัญหาในระยะเร่งด่วน การลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากผู้มีอาการทางจิตเวชจากยาเสพติด และการลดปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เสพ-ผู้ติด ที่ผ่านการบำบัดฯ ให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ
จังหวัดนครพนม มีนโยบายขับเคลื่อนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดกลุ่มสีแดง รูปแบบมินิธัญญรักษ์ โดยปัจจุบันได้เปิดให้บริการมินิธัญญรักษ์ จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย มินิธัญญรักษ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม โรงพยาบาลโพนสวรรค์ โรงพยาบาลนาหว้า โรงพยาบาลศรีสงคราม และมินิธัญญรักษ์ โรงพยาบาลเรณูนคร โดยภายในปี 2567 จะเปิดให้บริการมินิธัญญรักษ์ ในโรงพยาบาลชุมชน 10 แห่ง และในปี 2568 จังหวัดนครพนม จะมีมินิธัญญรักษ์ครบทุกแห่ง

จากฐานข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดในจังหวัดนครพนม ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว มีจำนวน 494 ราย กลุ่มสีเหลือง จำนวน 262 ราย กลุ่มสีส้ม จำนวน 158 ราย และกลุ่มสีแดง จำนวน 318 ราย รวม 1,232 ราย โดยจังหวัดนครพนมได้มีมาตรการดูแลในพื้นที่ กล่าวคือ ผู้ป่วยกลุ่มสีแดง ส่งเข้าสู่ระบบบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ ตึกจิตเกษม โรงพยาบาลนครพนม จำนวน 112 ราย กลุ่มสีส้ม นำเข้าระบบบำบัดรักษาฯ ในมินิธัญญรักษ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม โรงพยาบาลโพนสวรรค์ โรงพยาบาลนาหว้า โรงพยาบาลศรีสงคราม และมินิธัญญรักษ์ โรงพยาบาลเรณูนคร รวม 270 ราย กลุ่มสีเหลือ เข้าสู่ระบบคลินิกบำบัดยาเสพติด ในโรงพยาบาลชุมชน 12 แห่ง จำนวน 715 ราย และกลุ่มสีเขียว บำบัดฟื้นฟูโดยชุมชนล้อมรักษ์ (CBTX) จำนวน 1,194 ราย