ประชาสัมพันธ์

หนองคาย กรมอนามัยจับมือเทศบาลตำบลโพนสาติดตั้งระบบติดตามคุณภาพน้ำ

กรมอนามัย ร่วมกับ เทศบาลตำบลโพนสา หนองคาย ติดตั้งระบบติดตามคุณภาพน้ำแบบ real time พัฒนาคุณภาพน้ำประปาสำหรับบริโภคของประชาชน ร่วมกันวิจัยและพัฒนาก่อนส่งมอบให้เทศบาลดูแลเพื่อประชาชน

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 5 ก.ค.67 ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลโพนสา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการวิจัยเพื่อพัฒนา สาธิตและทดลองติดตั้งระบบตรวจติดตามคุณภาพน้ำแบบ real time ในระบบผลิตน้ำประปาระหว่าง กรมอนามัย และเทศบาลตำบลโพนสา โดยมีนางสุธิดา อุทะพันธุ์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมอนามัย และว่าที่ร้อยตรีวิทยา คำพวง นายกเทศมนตรีตำบลโพนสา ลงนามร่วมกัน สืบเนื่องจากกรมอนามัยได้อนุมัติให้สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ดำเนินโครงการวิจับการบริหารจัดการน้ำประปาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าถึงน้ำสะอาดของประเทศไทย โดยมีโครงการวิจัยย่อย 2 โครงการ คือ โครงการการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาในระบบจ่ายน้ำ และโครงการรูปแบบและกระบวนการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการใช้น้ำประปาสำหรับบริโภคของประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อศึกษาและทดลองนำนวัตกรรมตรวจติดตามคุณภาพน้ำประปาแบบ real time มาใช้ในระบบผลิตน้ำประปาในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการหารูปแบบและกระบวนการในการสร้างความรอบรู้ด้านการใช้น้ำกับประชาชน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดหาน้ำสะอาดบริการประชาชน รวมถึงประชาชนมีความตระหนักรู้การใช้น้ำประปา

ในการทำข้อตกลงฉบับนี้ ทางกรมอนามัย และเทศบาลตำบลโพนสาจะร่วมกันทางเทคนิค วิชาการในการพัฒนา ควบคุมระบบตรวจติดตามคุณภาพน้ำแบบ real time พัฒนาคุณภาพน้ำประปา และแลกเปลี่ยนข้อมูลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา ทั้งจากระบบตรวจติดตามคุณภาพน้ำแบบ real time และจากวิธีการอื่น ๆ โดยกรมอนามัยจะดำเนินการพัฒนา สาธิต และทดลองติดตั้งระบบตรวจติดตามคุณภาพน้ำแบบ real time ในระบบผลิตประปาของเทศบาลตำบลโพนสา จนสามารถใช้งานได้ตามศักยภาพ ขอบเขตและแนวทางที่ผู้วิจัยได้กำหนด พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวทางการบริหารจัดการ ดูแล รักษา เพื่อใช้ประโยชน์จากระบบตรวจติดตามคุณภาพน้ำ แบบ real time แก่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลโพนสา หลังจากนั้นกรมอนามัยจะส่งมอบระบบตรวจติดตามคุณภาพน้ำที่ทดลองติดตั้งแล้วให้แก่เทศบาลโพนสาเพื่อนำไปบริหารจัดการให้สามารถเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป.