ประชาสัมพันธ์

‘นครพนม’ เดินหน้าเชิงรุก รณรงค์ Kick off Dengue heroes towards zero death “รวมพลังกำจัดยุงลาย ลดการป่วยตายด้วยไข้เลือดออก”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมบูรณาการจัด โครงการรณรงค์ Kick off Dengue heroes towards zero death “รวมพลังกำจัดยุงลาย ลดการป่วยตายด้วยไข้เลือดออก” โดยนางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการฯ มีนายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าวรายงาน ณ หอประชุมโรงเรียนปลาปากวิทยา อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกระดับประเทศ ระดับเขต และระดับจังหวัด พบว่ามีการระบาดโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง จึงต้องให้ความสำคัญกับการลดป่วย ลดการตายด้วยโรคไข้เลือดออก ซึ่งการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกต้องสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนทุกคน โดยเน้นย้ำให้ประชาชนตระหนักถึงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ร่วมมือกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย จัดการสิ่งแวดล้อมให้สะอาด ปลอดลูกน้ำยุงลาย ภายใต้แนวคิด Dengue Heroes Towards Zero Death “รวมพลังกำจัดยุงลาย ลดการป่วยตายให้เป็นศูนย์”
จังหวัดนครพนม โดยหน่วยงานสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย ได้เห็นความสำคัญในด้านการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ Kick off Dengue heroes towards zero death “รวมพลังกำจัดยุงลาย ลดการป่วยตายด้วยไข้เลือดออก” ครั้งนี้ นอกจากจะมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก และเพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกแล้ว ยังเป็นการสร้างกระแสในการป้องกั้นควบคุมโรคไข้เลือดออก และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกาใช้นวัตกรรมในท้องถิ่นป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอีกด้วย

นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกประทศไทย ปี 2567 ณ มิถุนายน 2567 พบผู้ป่วยสะสม 36,898 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 55.80 ต่อแสนประชากร เสียชีวิตสะสม 39 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.11 ระดับเขตสุขภาพที่ 8 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม 1,313 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 23.80 ต่อแสนประชากร ยังไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต และจังหวัดนครพนม ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2567 พบผู้ป่วยสะสม 125 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 17.50 ต่อแสนประชากร โดยยังไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต และผู้ป่วยพบมากที่สุดในกลุ่มวัยเรียน อายุ 5-14 ปี ในปี 2567 กรมควบคุมโรคได้กำหนดแนวคิดในการจัดกิจกรรมรณรงค์ ว่า Dengue heroes towards zero death “รวมพลังกำจัดยุงลาย ลดการป่วยตายด้วยไข้เลือดออก” เพื่อเน้นย้ำว่าประชาชนทุกคนสามารถลดการป่วยตายด้วยโคไข้เลือดออกได้ เพียงแค่ร่วมกันกำจัดยุงลายตามบริบทของตนเอง ไม่ใช่เพียงเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. เท่านั้น
การจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ Kick off Dengue heroes towards zero death “รวมพลังกำจัดยุงลาย ลดการป่วยตายด้วยไข้เลือดออก” ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากโรงพยาบาลปลาปาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ส่วนราชการในพื้นที่ทุกแห่ง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอำเภอปลาปาก