ประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลลำพาน ปลูกยางนาอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสร้างแหล่งอาหารชุมชน

เทศบาลตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับผู้นำชุมชน และชาวบ้าน ปลูกต้นยางนาตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ และสร้างแหล่งอาหารชุมชน หลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 17 กันยายน 2564 ที่บริเวณท่าวัดเก่าบ้านท่าแสงสาธารณะประโยชน์ ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ด.ต.สมคิด นันทสมบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลลำพาน เป็นประธานโครงการปลูกยางนา ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายแสวง ปัญยาง กำนันตำบลลำพาน นางสาวรัชดา ศรีสว่างวงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลลำพาน  พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ร่วมโครงการ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทั้งนี้ทุกคนที่ร่วมโครงการ สวมหน้ากากอนามัยและรักษามาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

นางสาวรัชดา ศรีสว่างวงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลลำพาน  กล่าวว่า เมื่อปี 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริกับนายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง และผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ให้ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการโครงการส่วนพระองค์ฯ ดำเนินการ โดยจัดสร้างธนาคารพืชพรรณในปี 2536 สำหรับเก็บรักษาพันธุกรรมพืชที่เป็นเมล็ดและเนื้อเยื่อ ซึ่งต่อมามีหน่วยงานต่างๆสนองพระราชดำริเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีแนวทางดำเนินการที่หลากหลาย เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ

นางสาวรัชดากล่าวอีกว่า ทั้งนี้เทศบาลตำบลลำพานได้สมัครเป็นสมาชิกโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เลขรหัสสมาชิก B-5460112  และได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น ตามกรอบแนวทางการจัดพื้นที่รักษาทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อสนองแนวพระราชดำริในอนุรักษ์ต้นยางนา โดยการรวบรวม เพาะเมล็ด เนื้อเยื่อ และร่วมกับผู้นำชุมชน ชาวบ้าน จัดโครงการปลูกยางนาสนองแนวพระราชดำริในครั้งนี้ ทั้งนี้ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ด้าน ด.ต.สมคิด นันทสมบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลลำพาน กล่าวว่า ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเป็นผู้กำหนดนโยบาย และทรงตระหนักในความหลากหลายแห่งศักยภาพทรัพยากรไทย นำไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อสังคม และเป็นแนวทางนำไปสู่การอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน เทศบาลตำบลลำพาน จึงได้ร่วมกับผู้นำชุมชน ชาวบ้าน จัดโครงการชาวบ้าน ปลูกยางนาตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังกล่าว โดยกำหนดพื้นที่ท่าวัดเก่าบ้านท่าแสงสาธารณะประโยชน์ ริมฝั่งลำน้ำปาว จำนวน 2 ไร่ ปลูกต้นยางนา 500 ต้น

ด.ต.สมคิดกล่าวอีกว่า สำหรับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น นอกจากจะเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ สร้างความสมดุลทางธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดสภาวะโลกร้อนแล้ว ยังจะเกิดป่าชุมชนที่จะมีอาหารตามธรรมชาติเกิดขึ้นตามมา เช่น พืชผัก อาหารป่า โดยหลังจากนี้ ยังมีแนวทางที่จะจัดหาเชื้อเห็ดป่า เช่น เห็ดระโงก เห็ดโคน และเชื้อเห็ดชนิดที่บริโภคได้มาเพาะปลูก เพื่อสร้างแหล่งอาหารชุมชน ลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน จากสภาวะค่าครองชีพที่เพิ่มสูง และเศรษฐกิจที่ยังไม่พื้นตัวจากผลกระทบของการเกิดโรคติดเชื้อโควิด-19

อย่างไรก็ตามประโยชน์ในระยะยาว จากการจัดโครงการโครงการปลูกยางนาตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเกิดจากการร่วมแรง ร่วมใจกันของชุมชน ยังจะมีการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์แก่เยาวชน และบุคคลทั่วไป เพื่ออนุรักษ์พืชพรรณของไทยให้คงอยู่ และเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าประจำชาติสืบไป