ข่าวเศรษฐกิจ ประชาสัมพันธ์

ประมงกาฬสินธุ์ เปิดห้องเรียนเพาะพันธุ์ปลาสร้างรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือน

ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์  จัดกิจกรรมอบรมเพาะพันธุ์ปลา เตรียมเกษตรกรเข้าร่วมโครงการยกระดับสินค้ามาตรฐานกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต  จัดเซ็ตชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ออกให้ความรู้กับเกษตรกรที่สนใจในอำเภอคำม่วง  หวังสร้างรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือน

วันที่ 30 สิงหาคม  2563  ที่ศูนย์เกษตรอินทรีย์เพชรจินดา  ตำบลนาบอน  อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์  นายวุฒิชัย  วังคะฮาต  ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์  มอบหมายให้นายเสกสรร  ดวงศรี  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง  สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์  นางกฤษณา  เขามีทอง  ประมงอำเภอสหัสขันธ์ ดูแลพื้นที่อำเภอคำม่วง จัดอบรมให้ความรู้เกษตรกรหลักสูตรเพาะพันธุ์ปลา  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกรในการเข้าร่วมโครงการยกระดับสินค้ามาตรฐานกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต  มีวิทยากรมืออาชีพ จากน้องเบ็นซ์ฟาร์ม ใช้ชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ สาธิตการเพาะพันธุ์ปลาใน 1 วัน ซึ่งได้ลูกปลาในทันที  ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วม 20 คน 

นายวุฒิชัย  วังคะฮาต  ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์  กล่าวว่า  การเพาะพันธุ์ปลาสามารถทำได้ง่าย  ต้นทุนต่ำ  เกษตรกรสามารถลงทุนได้เอง  โดยทางสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดการอบรมตามกระบวนการโดยใช้เทคโนโลยีสมัยสมัยใหม่และภูมิปัญญาชาวบ้านมาถ่ายทอดเทคนิค วิธีการ และองค์ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย 100 คน  แบ่งเป็น 5 กลุ่มประกอบด้วย  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  อำเภอสหัสขันธ์  อำเภอกุฉินารายณ์  อำเภอสมเด็จ  และอำเภอห้วยเม็ก  เป็นพื้นที่เป้าหมาย  ในการสาธิตการเพาะพันธ์ปลาจะทำให้เห็นขั้นตอน วิธีการเพาะพันธุ์ปลา  เพียง 1 วัน ก็จะได้ลูกปลาจำนวนมากเพื่อเพาะเลี้ยงออกสู่ตลาด  นอกจากนี้เกษตรกรสามารถเพาะพันธุ์ปลาเพื่อสาธารณะในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน  แต่ปัจจัยสำคัญคือการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อตอบโจทย์โครงการยกระดับสินค้ามาตรฐานกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ตสู่เกษตรอินทรีย์  ของจังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งจะเน้นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร  และลดรายจ่ายในครัวเรือน  โดยตั้งเป้าให้เกษตรกรมีพันธุ์ลูกปลาที่พร้อมนุบาลจำนวน 500,000 ตัว ใน 1 กลุ่ม  สามารถใช้ชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเพาะพันธุ์ปลาให้กับกลุ่มเครือข่าย ทำให้เกิดแหล่งอาหารในชุมชน  มีรายได้จากจำหน่ายพันธุ์ปลา  และมีปลาออกสู่ตลาดต่อเนื่อง

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 30/08/2022 17:08 น. by อินทรีภูพาน