ประชาสัมพันธ์

อำนาจเจริญ จัดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1 พร้อมบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นายชาญ คำป้อง ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตอบรับเป็นพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ความว่า “เพื่อสืบสานพระราชปณิธานและเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง” โดยมีพระราชปณิธานด้านการศึกษา 4 ด้าน ประกอบด้วย 1.การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม 3.การมีงานทำ-มีอาชีพ และ 4.การเป็นพลเมืองดี

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาเป็นหลักชัยในการสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีและพัฒนาให้เป็นคนเก่งสู่การปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทและเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวบังเกิดผลเป็นรูปธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดทำโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์จักรี ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้นวัตวิถีของท้องถิ่น มีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นชุมชนของตนเอง ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลือนาคำ (จิตอาสาพระราชทาน 904) โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนภายในจังหวัดอำนาจเจริญ 12 แห่ง จำนวน 140 คน บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 60 คน รวมทั้งสิ้น 200 คน

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 18/03/2023 12:47 น. by อินทรีภูพาน