ประชาสัมพันธ์

เปิดงานมหกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความมั่นคงทางอาหาร

คณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี 2563  ลงพื้นที่คัดเลือกบุคคลต้นแบบและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”  พร้อมเปิดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อคัดเลือกหมู่บ้านที่น้อมนำเอาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เป็นรูปธรรม

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านโพนสวาง  ต.นามะเขือ  อ.สหัสขันธ์  จ.กาฬสินธุ์  นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นของจังหวัดกาฬสินธุ์  และคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างรายได้ โดยนายตระกูล  หนูนิล  นายอำเภอสหัสขันธ์  นางเย็นจิตร  จองหนาน  พัฒนาการ อ.สหัสขันธ์  นายพูลศักดิ์  โพธิแท่น  ส.อบจ.อ.สหัสขันธ์  นายจีรศักดิ์  จราฤทธิ์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4  บ้านโพนสวาง นำชาวบ้านและเครือข่ายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อ.สหัสขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม

นายอุทัย  สิงห์ทอง  พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์  กล่าวว่า  สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.กาฬสินธุ์  ดำเนินการประกวดเพื่อเชิดชูบุคคลและหมู่บ้านที่น้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2562  แต่ละอำเภอก็จะมีการคัดเลือกเอาหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นเป็นตัวแทนระดับอำเภอเข้ามาประกวด  ทั้ง  18 อำเภอ  โดยยึดหลักของความมีเหตุมีผล  พอประมาณ รู้จักสร้างภูมิคุ้มกันบนพื้นฐานความรู้คู่คุณธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานพัฒนาชุมชน  จ.กาฬสินธุ์  ที่จะปลูกฝังให้ชาวกาฬสินธุ์และประชาชนชาวไทยทั่วไป ได้น้อมนำเอาหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตจริง  ทั้งนี้การนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้จะนำความสุขมาให้กับชีวิตจริง ๆ

“ทั้งนี้ การดำเนินการลงพื้นที่เสมือนเป็นการเปิดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีความตื่นตัวและกลับมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง หลังสถานการณ์โควิด-19   โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้น เพื่อสรรหาและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชน ที่มีผลดำเนินงานดีเด่น รวมทั้งมีส่วนสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประจำปี 2563 ให้ทุกภาคส่วนเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้เรียนรู้ เข้าใจการดำเนินชีวิตวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ก้าวสู่ชุมชนเข้มแข็ง และยั่งยืนต่อไป” นายอุทัยกล่าว

นายตระกูล  หนูนิล  นายอำเภอสหัสขันธ์  กล่าวว่า  ในส่วนของบ้านโพนสวาง มีความโดดเด่นทั้งผลิตภัณฑ์โอทอป  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  รวมถึงวัฒนธรรมประเพณีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  ซึ่งคนในหมู่บ้านนี้ยังคงรักษาอนุรักษ์ไว้  โดยเฉพาะวงกลองยาว ที่สร้างความบันเทิงให้กับชุมชนตลอดทุกฤดูกาล  โดยบ้านโพนสวาง เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน Otop นวัตวิถี  สามารถเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวของอ.สหัสขันธ์  เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่ทุกๆ คนสามารถเข้าถึงและสัมผัสถึงวิถีกลิ่นไอคนพื้นถิ่นสไตล์บ้านโพนสวาง  ต.นามะเขือ  ที่ไม่เหมือนใคร  ซึ่งบ้านโพนสวางเมื่อมาถึงแล้วจะเจอช่างฝีมือ เลื่องลือผ้าไหมมัดหมี่ มากมีเครื่องจักสาน โบราณสถานรอยพระพุทธบาท น้อมนำศาสตร์พระราชา นำพาเศรษฐกิจพอเพียง  นอกจากนี้ยังมีความเข้มแข็งของศูนย์ประสานงานองค์กรระดับชุมชนอย่างมาก  โดยเฉพาะครัวเรือนต้นแบบ ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 11/07/2020 14:39 น. by อินทรีภูพาน