ประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดถนนสายเกษตรสู่ชุมชน

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคเอกชน สถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ และศูนย์เรียนรู้การเกษตร ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ จัดงานถนนสายเกษตรสู่ชุมชน เพื่อบูรณาการ ในการส่งเสริมพัฒนาการผลิต และการจัดผลผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานครบวงจร  พร้อมแข่งขันจัดกระเช้าผักกินผักต้านโควิด บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก

                วันที่ 9 กันยายน 2563 ที่บริเวณสำนักงานเกษตร จ.กาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานถนนสายเกษตรสู่ชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผวจ.กาฬสินธุ์ นายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์ เกษตร จ.กาฬสินธุ์ นายวุฒิพงศ์ เกษสัญชัย ผู้อำนวยการ ธ.ก.ส.จ.กาฬสินธุ์  พร้อมด้วยส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เกษตรอำเภอทุกอำเภอ ภาคเอกชน สถาบันเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่  กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ และศูนย์เรียนรู้การเกษตร  ร่วมงาน พร้อมนำผลผลิตทางการเกษตร มาจัดนิทรรศการและจำหน่ายเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ ก่อนเปิดงาน ได้มีการจัดแข่งขันการจัดกระเช้าผัก “กินผักต้านโควิด-19” โดยมีเกษตรกรรุ่นเก่า รุ่นใหม่ จาก 18  อำเภอ นำผลผลิตจากแปลงเกษตร เช่น พืชผักสวนครัว ผลไม้ มาจัดลงในกระเช้าใบใหญ่ ซึ่งมีการตกแต่งและจัดรูปแบบอย่างสร้างสรรค์ ประณีตสวยงาม บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีความปลอดภัย ควบคู่กับการขับเคลื่อนส่งเสริมการเกษตรด้วยศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยมาตรการ 3 ส่วนในการทำเกษตรอินทรีย์คือ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยี เครื่องจักรกลที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตร  ทดแทนการใช้แรงงาน สารเคมี ที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก้ผู้บริโภคอย่างแท้จริง

นายชัยธวัชกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้เกษตรกรใช้หลักการตลาดนำการผลิต เพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรตกต่ำ ล้นตลาด สอดคล้องตามแผน Thailand 4.0 : Modern Agricultural Model ที่ประกอบด้วยเกษตรกรมั่งคั่ง ประเทศมั่นคงด้านอาหาร และเกษตรกรรมยั่งยืน โดยคาดว่าการจัดงานถนนสายเกษตรสู่ชุมชน ที่สำนักงานเกษตร จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคเอกชน สถาบันเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่  กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ และศูนย์เรียนรู้การเกษตร ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ จัดขึ้นในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร ได้นำความรู้ไปปรับปรุงพัฒนากิจกรรมของตนเองในการเกษตรกรรมต่อไป

ด้านนายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์ เกษตร จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดงานถนนสายเกษตรสู่ชุมชนในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้น 3 วันตั้งแต่วันที่ 9-11 กันยายน 2563 กิจกรรมประกอบด้วยการแสดงนิทรรศการ การจำหน่ายสินค้าเกษตร การแข่งขันการจัดกระเช้าผัก “กินผักต้านโควิด-19”  ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีการสัมมนา “จากเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการ….ITAP ร่วมขับเคลื่อนอย่างไร” บรรยายพิเศษการพัฒนาทุเรียนคุณภาพดี “ทุเรียนไดโนเสาร์กาฬสินธุ์..ท าอย่างไรให้รุ่ง” อีกด้วย ทั้งนี้ เป็นกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 ของกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ เพื่อแสดงผลงานด้านการเกษตร แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างเกษตรกร สถาบันการศึกษา ภาครัฐและเอกชน

นายธีระศักดิ์กล่าวอีกว่าการจัดงานครั้งนี้  ยังเป็นการสร้างกลไกประสานร่วมกันแบบบูรณาการ ในการส่งเสริมพัฒนาการผลิต และการจัดผลผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานครบวงจร รวมทั้งเป็นการขับเคลื่อนงานอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ภายใต้โครงการกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต : Kalasin Green Market มุ้งเน้นการนำนวัตกรรม องค์ความรู้ จากเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จภายในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ เช่น เครื่องสับท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ การทดสอบสูตรน้ำหมักที่เหมาะสมกับพืช เป็นต้น

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 09/09/2020 17:04 น. by อินทรีภูพาน