ข่าวสังคม

เลย จับมือเพื่อนบ้าน ประชุมร่วมคณะกรรมการความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว ครั้งที่ 20

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่โรงแรม เอส วังเวียงบูติก เมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดน ไทย-ลาว จังหวัดเลย ประธานร่วมฝ่ายไทย และคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดน ลาว-ไทย โดยท่านคำพัน สิดทิดำพา เจ้าแขวงเวียงจันทน์ ประธานคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดน ลาว-ไทย แขวงเวียงจันทน์ ประธานร่วมฝ่ายลาว ร่วมกันกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว จังหวัดเลย ราชอาณาจักรไทย-แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 20

ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมฝ่ายจังหวัดเลยประกอบด้วย นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พลตรี ปริชญ์ สุคันธศรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 พ.ต.อ.ยุทธวัฒน์ โชคชัย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย นายณฐพงษ์ วงศ์สง่า หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย นางเบญจวรรณ ตัญูญู พาณิชย์จังหวัดเลย นายวิโรจน์ ทรงรัตนา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย นายกฤษฎา โพธิ์ชัย นายอำเภอปากชม นายธรรมนูญ ภาคธูป ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 นางทรงศิริ แก้วคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย คณะผู้แทนฝ่ายแขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาวประกอบด้วย พลจัตวาบุนมา วงดาลาแสน หัวหน้ากองบัญชาการทหารแขวงเวียงจันทน์ ท่านพูวง บุนชู รองเจ้าแขวงเวียงจันทน์ ท่านพันเอก สมคิด ดวงพะจัน หัวหน้ากองบัญชาการ ปกส. แขวงเวียงจันทน์ ท่านวิกอน บุนวิไล รองหัวหน้าห้องว่าการแขวงเวียงจันทน์ ท่านพอนเทิด สุหวัดดี เจ้าเมืองหมื่น ท่านแก้ว พิมมะวง เจ้าเมืองสานะคาม ท่านนางสีพอนสุก ขันทะวงไซ รักษาการหัวหน้าแผนกการต่างประเทศ เข้าร่วมประชุม รวมทั้งหมด 47 คน

โดยคณะกรรมการทั้งสองฝ่าย ได้ประชุมหารือเพื่อกำหนดกรอบความร่วมมือ ประกอบด้วย การรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดน ,ความร่วมมืออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเข้า-ออกบริเวณจุดผ่านแดน , ความร่วมมือในการรักษาป้องกันเขื่อนป้องกันตลิ่ง และการแก้ไขปัญหาตามลำแม่น้ำโขง ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, ความร่วมมือในกรณีบุคคลของแต่ละฝ่ายถูกจับกุม ,ความร่วมมือด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ ,ความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ , ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม , ความร่วมมือในการป้องกันการลักลอบซื้อ-ขายสัตว์ป่าสงวนและสิ่งของผิดกฎหมาย, ความร่วมมือด้านสาธารณสุข ,การสนับสนุนเกี่ยวกับการก่อสร้างสะพานมิตรภาพและการเปิดด่านถาวร และ กลไกประสานงาน การกำหนดเวลาและสถานที่จัดการประชุมครั้งต่อไป อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี

การประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการทั้งสองฝ่ายได้สร้างความเข้าใจ ความร่วมมือกัน และการประสาน งานต่างๆ รวมทั้งได้รับทราบปัญหาที่ทั้งสองฝ่ายนำมาปรึกษาหารือกัน เพื่อจะได้ร่วมกันแก้ไข ซึ่งเป็นการเริ่มต้นความร่วมมือในการพัฒนา ถ้าประชาชนมีความสุข ชายแดนมีความสงบเรียบร้อย จังหวัดเลยและแขวงเวียงจันทน์มีเศรษฐกิจดีขึ้น จะทำให้ทั้งสองประเทศมีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป หลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายได้มีการลงนามในบันทึกการประชุมร่วมกัน

โดยคณะกรรมการทั้งสองฝ่าย ได้ประชุมพบปะหารือ สร้างความเข้าใจ ความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนของทั้งสองฝ่ายให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมทั้งได้รับทราบปัญหาที่ทั้งสองฝ่ายนำมาปรึกษาหารือกัน เพื่อจะได้ร่วมกันแก้ไขให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของทั้งสองประเทศ หลังจากนั้นได้ลงนามในบันทึกการประชุมร่วมกัน ซึ่งจัดทำขึ้น ณ เมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ทำขึ้นสองฉบับ เป็นภาษาไทย และภาษาลาว ทั้งสองภาษามีคุณค่าเท่าเทียมกัน

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 16/09/2023 13:05 น. by อินทรีภูพาน