ข่าวสังคม

นครพนม มูลนิธิกาญจนบารมี เปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยง

วันที่ 25 กันยายน 2566 ที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม นายวิจิตร กิจวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส 4 หน่วย 4 ภาค ทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา ครบ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 มี ดร.นายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง หัวหน้าหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) มูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมพิธีฯ นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าวรายงานฯ

จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี เปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส 4 หน่วย 4 ภาค ทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา ครบ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ปัจจุบันมะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการป่วยและตายอันดับ 1 ของสตรีไทย โดยในแต่ละปีพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ประมาณ 13,200 คน และเสียชีวิตประมาณ 4,700 คน หรือทุก 2 ชั่วโมง จะพบว่าสตรีไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง เต้านม 1 คน และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมาพบแพทย์ช้า จึงมักจะลุกลามและแพร่กระจายไปแล้วถึงร้อยละ 56 และจังหวัดนครพนม มีแนวโน้มอัตราป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมในจังหวัดเพิ่มขึ้นทุกปี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้เห็นความสำคัญของการเฝ้าระวังและตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรก จึงได้ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี จัดกิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมพรรษา 70 พรรษา เพื่อสร้างความตระหนักถึงการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้อง สามารถค้นหามะเร็งในระยะแรกเริ่มได้ ลดความรุนแรงและอัตราตายด้วยโรคมะเร็งเต้านม รวมทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มผู้นำสตรี ได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม เป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของการตรวจเต้านมด้วยตนเองแก่สตรีทุกคน

กิจกรรมโครงการนี้ ประกอบด้วย การคัดกรองเต้านม การสอนสาธิตการตรวจเต้านม การให้ความรู้ กรเอกซเรย์เต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดนครพนม 12 อำเภอ โดยได้กำหนดให้บริการแบ่งเป็น 4 จุด จุดที่ 1 อำเภอศรีสงคราม วันที่ 25-27 กันยายน 2566 จุดที่ 2 อำเภอนาทม วันที่ 28-29 กันยายน 2566 จุดที่ 3 อำเภอปลาปาก วันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน และจุดที่ 4 อำเภอนาแก วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2566

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 25/09/2023 14:49 น. by อินทรีภูพาน