ข่าวสังคม

กาฬสินธุ์ ขนส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการประสบภัยที่เกิดจากการใช้ถนน

สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 14 ราย โดยเป็นเงินรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยจากกองทุน กปถ. รวมเป็นเงิน 1,010,500 บาท

วันที่ 26 กันยายน 2566 ที่ห้องประชุมโรงแรมชาร์-ลอง บูทรีค อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งสำนักงานขนส่ง จ.กาฬสินธุ์จัดขึ้น เป็นการเงินที่ได้รับการจัดสรรจากการประมูลทะเบียนรถเลขสวย นำมาจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ จำนวน 14 ราย เป็นขาเทียม 5 ราย รถนั่งไฟฟ้า 1 ราย รถนั่งธรรมดา 7 ราย และเตียงนอน 6 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,010,500 บาท โดยมีนางอรสา ขาวเหมือนเดือน ขนส่ง จ.กาฬสินธุ์ นายตรีรัตน์ หนูแก้วขวัญ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัด อบจ.กาฬสินธุ์ นางสุภาพร เกียรติดำเนินงาม เลขานุการนายก อบจ.กาฬสินธุ์ที่ได้รับมอบหมายจากนางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายก อบจ.กาฬสินธุ์ พร้อมบุคลากรกองสวัสดิการสังคม อบจ.กาฬสินธุ์ ตัวแทนส่วนราชการร่วมกันมอบในครั้งนี้

นางอรสา ขาวเหมือนเดือน ขนส่ง จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบก ได้ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน จนได้รับความสูญเสียทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งผลต่อการดำรงชีวิต มีความไม่สะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน จึงได้จัดสรรเงินที่ได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยจากกองทุน กปถ. กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ให้จัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการให้สามารถช่วยเหลือตนเองและดำรงชีวิตได้ตามปกติ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจำนวน 14 รายที่ได้รับอุปกรณ์ฯครั้งนี้ คณะทำงานกลั่นกรองฯ ประกอบด้วย ขนส่งจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ร่วมกันพิจารณา

ด้านนายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับจัดสรรเงินที่ได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยจากกองทุน กปถ. กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ให้จัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการของกรมการขนส่งทางบก นอกจากจะให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ เพื่อให้ดำรงชีพในสังคมได้อย่างปกติ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยส่งต่อความสุขให้ผู้พิการอย่างทั่วถึง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากด้วย