ข่าวสังคม ข่าวอัพเดทรายวัน

สะพานบุญเทโวโรหณะ มอบความสุขส่งต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 16 แห่ง ใน 8 ตำบล เขตอ.สหัสขันธ์

อำเภอสหัสขันธ์ร่วมกับวัดพุทธาวาสภูสิงห์ และส่วนราชการเปิดโครงการสะพานบุญเทโวโรหณะ  นำสิ่งของที่ได้จากงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล  นมัสการพระพรหมภูมิปาโลครั้งที่ 16  มอบให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 16 แห่ง ใน 8 ตำบล เขตอ.สหัสขันธ์

วันที่ 23 พ.ย. 63 ที่หอประชุมอำเภอสหัสขันธ์  พระครูสิริพัฒนนิเทศก์  รองเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์  นายตระกูล  หนูนิล  นายอำเภอสหัสขันธ์  เปิดโครงการสะพานบุญเทโวโรหณะ  ต่อยอดงานประเพณีออกพรรษา  ตักบาตรเทโวโรหณะสักการะพระประชาชนบาล  นมัสการพระพรหมภูมิปาโล ครั้งที่ 16  โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 16 แห่ง ใน 8 ตำบล เดินทางมารับขนมและนม ที่จัดเตรียมไว้ให้กว่า 1,000 ชุด 

พระครูสิริพัฒน์นิเทศก์  กล่าวว่า ในประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ  สักการะพระประชาชนบาล นมัสการพระพรหมภูมิปาโลหณะ ครั้งที่ 16  ประจำปี 2563 ปีนี้มีพุทธศาสนิกชนร่วมงานประเพณีจำนวนมาก  โดยข้าวสารอาหารแห้ง ขนมและนม มีจำนวนมากส่วนนี้ได้นำมาแบ่งปันให้กับลูกหลานในพื้นที่  โดยมอบผ่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 16 แห่ง จาก 8 ตำบล  โดยเจ้าหน้าที่ของวัดพุทธาวาสภูสิงห์  ได้เตรียมขนมบรรจุถุงไว้กว่า 1,000 ชุด และยังมีนมคัดแยกให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีกศูนย์ละ 15 ชุด  และจะเคลื่อนที่ไปมอบให้กับครัวเรือนผู้ยากไร้ตามโครงการกาฬสินธุ์แฮปปี้เนส โมเดล คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง   โดยวัดพุทธาวาสภูสิงห์  จะให้การสนับสนุนกิจกรรมของส่วนราชการให้เต็มที่

นายตระกูล  หนูนิล  นายอำเภอสหัสขันธ์ กล่าวว่า  หลังจากงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะฯ เสร็จสิ้นทางคณะกรรมการจัดงานและทางวัดพุทธาวาสภูสิงห์ได้ประชุมหารือในการนำสิ่งของที่ได้จากการตักบาตรส่งมอบให้กับผู้ยากไร้  เด็กเล็ก และสถานศึกษา ในพื้นที่ อ.สหัสขันธ์ และพื้นที่ใกล้เคียง ดำเนินโครงการสะพานบุญเทโวโรณะ  ที่ต่อยอดการให้ และการแบ่งปัน ให้มากที่สุดเพื่อดำเนินไปสู่หมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง และอำเภอคุณธรรมต้นแบบร่วมบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐ เอกชน  สถานศึกษาและชุมชน  โดยกำหนดช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ออกไปมอบขนม  นม และข้าวสารอาหารให้ครบทุกพื้นที่ในเขต อ.สหัสขันธ์ ทั้ง 8 ตำบล 85 หมู่บ้าน