ข่าวสังคม

อบจ.ขอนแก่น ยืนยัน ไม่มี รพ.สต.ขอย้ายกลับ สธ. มีแต่ละขอย้ายมาเพิ่ม คิวยาวไปจนถึงปี 68 “พงษ์ศักดิ์” เผยอบจ. ทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือกันแบบรอบด้านเน้นประชาชนเป็นหลัก เร่งเดินหน้าพัฒนาระบบสาธารณสุขชุมชนเจ็บป่วยเมื่อใดเข้า รพ.ใกล้บ้านได้ทันที

วันที่ 3 พ.ย. 2566 ที่ศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.ขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า รพ.สต.ทั้ง 26 อำเภอของ จ.ขอนแก่น ที่ได้รับการถ่ายโอน จากกระทรวงสาธารณสุขมาสังกัด อบจ.ขอนแก่น รวมทั้งสิ้น 240 แห่ง ซึ่งขณะนี้ทุกแห่งไม่มีที่ใดที่ประสงค์จะย้ายกลับไปกระทรวงสาธารณสุข เฉกเช่นในหลายจังหวัดที่กำลังประสบปัญหาเกิดขึ้น ซึ่งการทำงานร่วมกันระหว่าง อบจ.ขอนแก่น และ รพ.สต. รวมทั้งหน่วยงานทุกหน่วยงานในสังกัดกะทรวงสาะรณสุขในพื้นที่ทำงานร่วมกันด้วยด ถ้อยทีถอ้ยอาศัย เอื้อเฟื้อแบ่งปันและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยยึดประชาชนเป้นหลักเป็นศูนย์กลางและลงลึกเข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่ ซึ่งในหลายจังหวัดที่ประสบปัญหาและมีการขอย้ายกลับคืนกระทรวงสาธารณสุขนั้นโดยส่วนตัวไม่ขอก้าวยุ่ง แต่ขอนแก่นเราทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขในทุกวัน

“ อบจ.ขอนแก่น ได้รับการถ่ายโอน รพ.สต.จากกระทรวงสาธารณสุข มาทั้งหมดในครั้งเดียวคือครบทั้ง 240 รพ.สต. ซึ่งแม้ว่าในระยะแรกบุคลากรจะยังย้ายมาไม่ครบ แต่ถึงวันนี้แล้ว บุคลากรในส่วนของกองสาธารณสุข อบจ.รับการถ่ายโอนมาทั้งสิ้น 1,826 คนและประสงค์จะขอโอนย้าย ในงบประมาณประจำปี 2567 และต่อเนื่องไปจนถึงปี 2568 ซึ่งคณะทำงานของ อบจ.ทุกฝ่ายได้ประสานงานร่วมกับกรมบัญชีกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับการถ่ายโอนดังกล่าว ซึ่งไม่เพียงแต่ ข้าราชการในส่วนของ รพ.สต.เท่านั้นที่ประสงค์ขอย้ายมาสังกัด อบจ. ยังคงรวมไปถึงข้าราชการในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข ทุกฝ่าย ที่สามรรถโอนย้ายได้ก็ยื่นเรื่องขอย้ายมาสังกัด อบจ.อย่างต่อเนื่องด้วย”

นายก อบจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า การบริหารราชการและงบประมาณของ อบจ.ขอนแก่น มีการสนับสนุน สสจ.ขอนแก่น และหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั้งจังหวัดทุกปี จึงทำให้การทำงานในพื้นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยเฉพาะกับการทำให้คนขอนแก่นปลอดภัยไร้โรค หรือเจ็บป่วยเมื่อใดสามรรถเข้ารับการรักษาหรือเข้ารับบริการทางการแพทย์ได้ที่ รพ.ฯใกล้บ้าน ซึ่ง รพ.สต.ถือเป็นโรงพยาบาลใก้บ้านที่อยู่ใกล้ชิดกับชุมชน โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ขอนแก่น ทุกคนให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ของคนขอนแก่นอย่างเต็มที่