ข่าวสังคม

จิตอาสานครพนม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์อำเภอนาทม เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ที่จังหวัดนครพนม นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ ปลัดจังหวัดนครพนม ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำคณะหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้วยการทำความสะอาด ตัดตกแต่งกิ่งไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบที่ว่าการอำเภอนาทมให้มีความสะอาด สวยงาม มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนผู้มารับบริการ เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในหลากหลายสาขาเพื่อปวงชนชาวไทยและประเทศชาติ ทั้งด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ การทหาร การศึกษา การสาธารณสุข การต่างประเทศ การคมนาคม ศิลปวัฒนธรรม ด้านวรรณกรรม และทรงตั้งกองเสือป่าเพื่อสร้างความมั่นคงให้ประเทศชาติ โดยนำเยาวชนมาฝึกอบรมตามหลักวิชาการทหาร เพื่อเป็นกำลังสำรองในการป้องกันประเทศ ทั้งยังทรงพระราชนิพนธ์บทร้อยแก้วร้อยกรอง ไว้จำนวน 1,236 เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้คำนำหน้านามว่า นาย นาง นางสาว เป็นครั้งแรกของประเทศไทย อีกทั้งทรงมีพระราชดำริให้เปลี่ยนธงชาติ รูปช้างเผือกเป็นธง 5 แถบ ให้เหมือนกับอารยประเทศ โดยพระราชทานนามว่าธงไตรรงค์ที่ปวงพสกนิกรชาวไทยมีความภาคภูมิใจมาจนถึงทุกวันนี้

ซึ่งเมื่อพระองค์ทรงเสด็จสวรรคตปวงชนชาวไทย จึงได้รวมใจกันน้อมถวายพระราชสมัญญาว่า พระมหาธีรราชเจ้า อันหมายถึงมหาราชผู้ทรงเป็นจอมปราชญ์ และทางการได้กำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันวชิราวุธ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แม้ภายหลังจะมีการค้นพบหลักฐานว่าช่วงเวลาที่เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสวรรคตตรงกับช่วงตี 1 ของวันที่ 26 พฤศจิกายน แต่ทางราชการยังคงให้ถือวันที่ 25 พฤศจิกายนเป็นวันวชิราวุธเช่นเดิม

โดยอำเภอนาทมเป็นอำเภอลำดับที่ 11 ของจังหวัดนครพนม เดิมเป็นท้องที่ของตำบลนาทม ตั้งขึ้นในราว พ.ศ. 2440 และมีการประกาศจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอนาทมในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2535 และยกฐานะเป็นอำเภอในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2540 มีการแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 3 ตำบล 38 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย ตำบลนาทม ตำบลหนองซน และตำบลดอนเตย มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ เช่น สิมโบราณวัดศรีบุญเรือง พระพุทธมิ่งเมืองนาทม น้ำตกห้วยทรายทอง พลาญหินวัดป่าศิลาราม พระอุโบสถกลางน้ำวัดป่ากินรี นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางไปเที่ยวจังหวัดข้างเคียงได้ด้วยระยะทางที่ใกล้ คือ วังนาคินทร์และอ่างมโนราห์ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ