ข่าวสังคม

หนองคาย มอบโฉนดที่ดินสปกเป็นของขวัญให้เกษตรกร

จังหวัดหนองคาย มอบโฉนดเพื่อการเกษตรเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนชาวหนองคายใน 4 อำเภอ 106 แปลง พร้อมมอบสินเชื่อกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นทุนในการพัฒนาอาชีพ

เมื่อเวลา 09.50 น. วันที่ 15 ม.ค. 2567 ที่หอประชุมร่มไทร องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย, นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย, นายกระแสร์ ตระกูลพรพงศ์ ส.ส.หนองคายเขต 1 , นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกันมอบโฉนดที่เดินเพื่อการเกษตร และรับชมการถ่ายทอดสัญญาณสดร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กิจกรรม kick off การมอบโฉนดเพื่อการเกษตรเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2567 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
               

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 11 ก.ย.2566 โดยในคำแถลงมีโนยายการให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์เพื่อสร้างโอการในการมีอาชีพมีรายได้ และความมั่นคงในชีวิต โดยรัฐบาลจะเร่งดำเนินการให้ประชาชนมีสิทธิในที่ดิน มีชีวิตที่มั่นคง พิจารณาเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ให้เป็นโฉนดเพื่อสามารถนำไปต่อยอดให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ นำมาพัฒนาที่ดินเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว
               

จังหวัดหนองคาย ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 604,340 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัด 8 โดยได้ดำเนินการจัดที่ดินให้เกษตรแล้วทั้งสิ้น 42,408 ราย 57,754 แปลง เนื้อที่ประมาณ 522,284 ไร่ ซึ่งในปีงบประมาณ 2567 ได้มีแผนการดำเนินงานปรับปรุงแก้ไขเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกรจำนวน 7,788แปลง เพื่อเป็นของขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรผู้ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย ได้จัดพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 4 อำเภอ ประกอบด้วย อ.โพนพิสัย, อ.เฝ้าไร่, อ.โพธิ์ตาก และ อ.เมืองหนองคาย รวม 100 ราย 106 แปลง เนื้อที่ประมาณ 1,196-3-88 ไร่ รวมทั้งมอบสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแก่เกษตรกร จำนวน 1 กลุ่ม ประกอบด้วยสมาชิก 18 ราย รายละ 50,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 900,000 บาท เพื่อเป็นเงินทุนในการพัฒนาอาชีพต่อไป ในการนี้ได้มอบต้นพันธุ์ยางนาให้เกษตรกรนำไปปลูกจำนวน 100 ต้นด้วย.