ข่าวสังคม

นครพนม หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

วันที่ 16 ม.ค. 2567 ที่บ้านนาเดื่อ หมู่ที่ 9 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายสุรพล แก้วอินธิ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 11 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห พัฒนาการจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา รองผู้ว่าราชการจังหวัด นครพนม นายสุรพล แก้วอินธิ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 11 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) ได้มอบแนวทางแก่ผู้นำชุมชนในการมุ่งเน้นการสร้างความ มั่นคงทางอาหาร การสร้างครัวชุมชนที่อุดมสมบูรณ์โดยพึ่งพาตนเองเป็นหลัก พร้อมกับดูแลกลุ่มคนเปราะบางให้สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไป พร้อมกับการพัฒนาชุมชน และส่งเสริมให้คนในชุมชน ขับเคลื่อนกิจกรรมบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ,ซอยนี้มีรัก ปลูกผักแบ่งปัน กิจกรรมการสร้าง ความมั่นคงทางอาหาร ปลูกพืชผักสวนครัว “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และกิจกรรม”ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” โดยให้มีการปลูกไม้ผลตามถนน สายต่างๆ ในหมู่บ้าน อาทิ มะม่วง ลำไย ลิ้นจี่ กล้วย มะยม มะขาม ขนุน ฯลฯ เพื่อสนับสนุนให้เป็นแหล่งอาหารของชุมชนต่อไป

โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในวโรกาส ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ 36 พรรษา โดยน้อมนำแนวพระดำริ เรื่อง”หมู่บ้านยั่งยืน”(Sustainable Village) ของพระองค์มาดำเนินการ ขับเคลื่อน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในหมู่บ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความ เหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา อย่างยังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ภายใต้ เป้าหมายการสร้างความยั่งยืน ให้ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองทั้งยังสอดรับกับ ประเด็นการสร้างตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และยกระดับความเป็นอยู่ของ ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีรายได้มีอาชีพเลี้ยงดูตนเอง และครอบครัว สร้างความเข้มแข็งและยกระดับ เศรษฐกิจฐานราก พร้อมทั้งร่วมแรงร่วมใจ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ได้รับการอนุรักษ์และ ฟื้นฟู ให้อุดมสมบูรณ์เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารที่มั่นคงให้กับชุมชนต่อไป