ข่าวสังคม

สกลนคร จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้ (2 เม.ย. 67) ที่วัดถ้ำผาแด่น ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระครูปลัดอุดมวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดถ้ำผาแด่น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและความเป็นไทย จังหวัดสกลนคร พ.ศ.2567 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนางทัศนาวัลย์ วิริยานภาภรณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร นายพิสิษฐ์ แร่ทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครองสามเณร เข้าร่วมพิธี

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมเปิดโอกาสให้เด็ก และเยาวชนไทยได้แสดงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวที และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามีจิตสำนึกในคุณงามความดี เป็นคนดีตลอดจนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทย โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรศาสนาศึกษาสำหรับผู้บวชระยะสั้นของคณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์ พ.ศ. 2539 เป็นหลักในการดำเนินการ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป โดยมี พระสมุห์ สมหมาย กตฺสาโร เจ้าคณะตำบลดงมะไฟ เป็นพระอุปัชฌาย์ มีสามเณรร่วมพิธีบรรพชา จำนวน 52 รูป