ข่าวสังคม

กาฬสินธุ์มอบเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. 2563

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 29 เมษายน 2564 ห้องประชุมโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพลใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 4 ราย ดังนี้
1. นายสุเทพ ชัยวัฒน์ นายอำเภอห้วยเม็ก
2.นายพรพัฒน์ ภูนากลม นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
3.นางวัชราภรณ์ มะปะรัง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ 4.นางสาวนันทนา สร้อยเสนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเป็นการประกาศเกียรติคุณ ในการได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจําปี พ.ศ. 2563 อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการพลเรือน