ข่าวสังคม

นครพนม ทูตเวียดนามประจำประเทศไทยร่วมรำลึก134 ปี ประธานโฮจิมินห์ บ้านนาจอก

วันที่ 19 พ.ค. 2567 ที่อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม บ้านนาจอก ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนมนายวันชัย จันทร์พร ผู้ราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน งานรำลึก 134 ปี วันคล้ายวันเกิดประธานโฮจิมินห์และความสัมพันธ์มิตรภาพไทย-เวียดนาม ประจำปี พ.ศ. 2567 นายฟาม เวียด ฮุ่ง เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทย นายจู ดึก หยุง กงศุลใหญ่เวึยดนามประจำจังหวัดขอนแก่น นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ นายก อบจ.นครพนม นายนิวัต เจียวิรยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม หัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องชาวไทยเชื้อสายเวียดนามให้เกียรติร่วมงาน

นายศิวรัตน์ ตันติพิพัฒน์กุลชัย นายกสมาคมไทย- เวียดนาม กล่าวในนามคณะกรรมการผู้จัดงานรำลึก 134 ปีวันคล้ายวันเกิดโฮจิมินห์ วีรบุรุษผู้กอบกู้เอกราชให้กับประเทศเวียดนามและหนึ่งในบุคคลสำคัญของโลก ทั้งนี้ในช่วงปี 2471 – 2472 ประธานโฮจิมินห์ ซึ่งในขณะนั้นใช้นามแฝงว่า “เฒ่าจิ๋น” ได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อหาหนทางในการกอบกู้เอกราช หนึ่งในสถานที่ ที่เดินทางไปและพำนักในไทยนานที่สุดคือที่บ้านนาจอก จ.นครพนม แห่งนี้ต่อมาในปี 2488 ประธานโฮจิมินห์ได้ประกาศเอกราชให้กับประเทศเวียดนามดังนั้น ประธานโฮจิมินห์จึงได้รับการยกย่องให้เป็นวีรบุรุษของชาติและยังมีบทบาทที่สำคัญในการวางรากฐานให้กับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเวียดนาม ประชาชนชาวเวียดนามต่างรำลึกถึงพระคุณของท่านประธานโฮจิมินห์

นายฟาม เวียด ฮุ่ง เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทย กล่าวเนื่องในโอกาสรำลึก134 ปี วันคล้ายวันเกิดประธานโฮจิมินห์ วีรบุรุษของเวียดนาม ขอขอบพระคุณท่านวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ ของทางภาครัฐและชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม จ.นครพนม ที่ได้จัดพิธีรำลึกได้อย่างสมเกียรติ เวียดนามและไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1976 โดยตลอดระยะเวลาเกือบ 50 ปีที่ผ่านมา ความสัมพันธ์มิตรภาพเวียดนาม – ไทย พัฒนาไปอย่างสวยงาม รวดเร็วและแนบแน่นในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา และการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชน ส่งผลให้เวียดนามและไทยกลายเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันตั้งแต่ปี ค.ศ. 2013 และกำลังยกระดับไปสู่ความสัมพันธ์ที่สูงขึ้นและครอบคลุมในทุกๆ ด้าน อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์และหมู่บ้านมิตรภาพไทย – เวียดนามที่จังหวัดนครพนม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.2014 แสดงให้เห็นถึงมิตรภาพที่เหนียวแน่นและความสัมพันธ์ของประชาชนเวียดนามและไทยนับวันยิ่งพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง

นายวันชัย จันทร์พร ได้กล่าวถึงงานรำลึก 134 ปี วันคล้ายวันเกิดประธานโฮจิมินห์และความสัมพันธ์
มิตรภาพไทย-เวียดนาม ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันนี้ หมู่บ้านมิตรภาพไทย-วียดนาม และอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์บ้านนาจอก ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงสงครามอินโดจีน ท่านประธานโยจิมินห์พร้อมกลุ่มผู้ร่วมอุดมการณ์ ได้เดินทางเข้ามาอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครพนม เพื่อวางแผนหาทางกอบกู้เอกราช โดยมีการเล่าสืบต่อกันมาว่าในช่วงปี พ.ศ. 2471-2473ที่ได้มาพำนักอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านนาจอก ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ดังนั้น บ้านนาจอก จึงเป็นสถานที่ ที่มีความสำคัญยิ่งในเชิงประวัติศาสตร์ของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและในวันที่ 19 พฤษภาคม ของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาวเวียดนามและพี่น้องชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม  ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ 134 ปี วันคล้ายวันเกิดท่านประธานโฮจิมินห์และความสัมพันธ์มิตรภาพไทย-เวียดนาม ซึ่งในโอกาสนี้มีกิจกรรมในการบำเพ็ญกุศลการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี 

ในพิธียังได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน ตลอดถึงนักเรียนจากสถานพินิจจังหวัดนครพนมจำนวน 50ทุน จึงถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม