ข่าวสังคม

อำนาจเจริญ จัดพิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์  น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา "วัง" เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” ให้แก่ วัด สถานศึกษา เรือนจำ สถานพินิจ และประชาชนในทุกจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดละ 200,000 แผ่น โดยให้กระทรวงมหาดไทยส่งมอบแผ่นธรรมนาวา “วัง”ให้จังหวัดทุกจังหวัด เพื่อดำเนินการมอบให้แก่ วัด สถานศึกษา เรือนจำ สถานพินิจ และประชาชน ในจังหวัด ซึ่ง แผ่นธรรมนาวา “วัง” นี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์พร้อมคติธรรม ธรรมนาวา “วัง” ซึ่งประกอบด้วยหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ แบบวิธีระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และหลักอริยสัจ 4