ข่าวสังคม

หนองคาย พิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวาวัง


ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เข้ารับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเชิญไปมอบให้กับวัด สถานศึกษา เรือนจำ สถานพินิจ และประชาชนในพื้นที่

วันนี้ (22 พ.ค.67) เวลา 09.00 น. นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 100,000 แผ่น เพื่อเชิญไปมอบให้กับวัด สถานศึกษา เรือนจำ สถานพินิจ และประชาชน ในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดหนองคายเข้าร่วม บริเวณโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” ให้แก่ วัด สถานศึกษา เรือนจำ สถานพินิจ และประชาชนในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งแผ่นธรรมนาวา “วัง” นี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ พร้อมคติธรรม ธรรมนาวา “วัง” ซึ่งประกอบด้วยหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์แบบวิธีระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยและหลักอริยสัจ 4 ที่เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในห้วงวันสำคัญของพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา อันจะนำไปสู่ประโยชน์สุขที่พึงจะได้รับจากพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงผ่านหลักการปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงตามพุทธบัญญัติ.