ข่าวสังคม

ขอนแก่น เหล่ากาชาดมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากไร้ ตามโครงการกาชาดห่วงใย มอบโอกาสทางการศึกษา

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 31 พ.ค.2567 ที่ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ตามโครงการกาชาดห่วงใยมอบโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2567 มีครัวเรือนเป้าหมายจาก 26 อำเภอๆ ละ 3 ทุนๆ ละ 2,000 บาท จำนวนรวม 78 ทุนเป็นเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 156,000 บาท โดยมีนางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม

นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น จัดทำโครงการกาชาดห่วงใยมอบโอกาสทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 69 พรรษา 2 เมบายน 2567 เป็นการสนับสนุนทุนการศึกษา และทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็กเยาวชน และช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง สร้างขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัว เป็นการยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอันจะนำไปสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

สำหรับการมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2567 นี้ ได้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนครัวเรือนยากจนในครัวเรือนเป้าหมาย ตามโครงการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มิติการศึกษา เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนชาวไทยอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ในฐานะที่เป็นตัวแทนของสภากาซาดไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสนับสนุนการศึกษาของนักเรียน ที่จะเป็นอนาคตของชาติ จึงได้จัดทำโครงการ “กาชาดห่วงใย มอบโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2567