ข่าวสังคม

กาฬสินธุ์ เปิดตลาดนัดส่งเสริมคุณธรรมตั้งเป้าหนึ่งภาคหนึ่งมรดกโลก

ศูนย์คุณธรรมร่วมกับ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม บูรณาจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม เพื่อส่งเสริมพร้อมติดตามผลการดำเนินงาน โดยใช้กระบวนการสมัชชาคุณธรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับภาคีเครือข่าย 20 จังหวัดภาคอีสาน

https://www.youtube.com/watch?v=V_a3OYyCXiA

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 ที่ห้องประชุมทศพร โรงแรมริมปาว อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นางสาวพลอย ธนิกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานและมอบนโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรม โดยมีนายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา นายรุจติศักดิ์ รังษี รอง.ผวจ.กาฬสินธุ์ นางศิรดา มาลาสาย วัฒนธรรม จ.กาฬสินธุ์ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายก อบจ.กาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางสาวสัตบุษย์ บุญเรือง เลขานุการนายก อบจ.กาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม พร้อมด้วยวัฒนธรรมจังหวัดทั่วภาคอีสาน ภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรม นิสิต นักศึกษา ร่วมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม และการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่ 6-7 มิถุนายน 2567

นางสาวพลอย ธนิกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นการบูรณาการ “งานติดตามผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดภายใต้แผนฯระยะที่ 2 ” โดยใช้ “กระบวนการสมัชชาคุณธรรม” เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลสำเร็จทบทวนกระบวนการทำงาน เพื่อพัฒนา ยกระดับการขับเคลื่อนงานและสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนคุณธรรมของแต่ละจังหวัด รวมถึงได้มารับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของหน่วยงาน ชุมชน องค์กรทุกภาคส่วนในจังหวัดต่างๆ ในระดับภูมิภาค ซึ่งครั้งนี้เป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด และจะมีการจัดลักษณะเดียวกันนี้ ทั้ง 4 ภูมิภาค เพื่อรวบรวมข้อเสนอส่งมอบให้กับคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ นำไปผลักดันเชิงนโยบายต่อไป

ทั้งนี้ ในส่วนนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม ขณะนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้ยกระดับงานวัฒนธรรมควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตั้งเป้าการทำงานให้ประเทศไทยมี “หนึ่งภาค หนึ่งมรดกโลก” สร้างสรรค์ประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของไทยอีกหลายเรื่องให้นานาประเทศได้รู้จักและเข้ามาท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สร้างภาพลักษณ์ที่ดี สร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเพื่อมุ่งเป้ายกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพของการเป็นกระทรวงที่นำวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มาใช้เป็นบทบาทนำในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยซึ่งหัวใจสำคัญที่จะขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจวัฒนธรรมของประเทศไทย จะมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนา “คน สังคมเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และ Soft Power” ควบคู่กันไป

ด้านรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า การจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ในระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับชาติเป็นภารกิจสำคัญอีกด้านหนึ่งของศูนย์คุณธรรม เพื่อเปิดพื้นที่ให้คนดี องค์กรดีได้มีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กัน เป็นเวที “ชม แชร์เชียร์”ในระดับจังหวัดที่ศูนย์คุณธรรมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกว่า 20จังหวัดขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ สู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับภูมิภาค สร้างบรรยากาศให้เกิดแรงจูงใจในการทำความดี เกิดการขยายผลประกาศเจตนารมณ์และมติสมัชชาคุณธรรมระดับต่างๆสู่การปฏิบัติผ่านกลไกเครือข่ายทางสังคม 6 เครือข่ายเพื่อส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านคุณธรรมที่สอดคล้องกับผลการสำรวจประเด็นสถานการณ์คุณธรรมของแต่ละพื้นที่อย่างเป็นระบบ ส่งเสริมให้คนไทยมี “พฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรม” 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริตจิตอาสา และกตัญญู เพิ่มขึ้น

ขณะที่นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า กรมการศาสนาในฐานะฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ร่วมกับศูนย์คุณธรรมได้บูรณาการงานสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาคร่วมกับการประชุมติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนคุณธรรมในระดับองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2567-2570)ประจำปี 2567 ในระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นบทบาทของกรมการศาสนาในการรวบรวมผลการดำเนินงานของกลไกอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดและระดับกระทรวงที่ดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในภาพรวมทั้ง ๙ ตัวชี้วัดเพื่อจัดทำรายงานต่อคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติต่อไป

อย่างไรก็ตาม ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย งานวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม การประกาศเจตนารมณ์และผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายด้านคุณธรรมต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการบรรยายพิเศษ “คุณธรรมในโลกวิถีใหม่” โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม“ก้าวย่างแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 ความท้าทายและทางออก” โดย นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม 20 จว. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฐานกิจกรรมเรียนรู้ ประเด็นสำคัญการส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรม อาทิ สื่อคุณธรรม Moral Credit & Social Credit และประเด็นอื่นๆการแสดงศิลปวัฒนธรรมของ เยาวชนและภาคีเครือข่าย Moral Talksบุคคลผู้สร้างแรงบันดาลใจ “ทำดีแล้ว…ดีอย่างไร”นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 “รวมใจภักดิ์ รักษ์ความดี ปีมหามงคล” นิทรรศการองค์ความรู้ผลสำเร็จการส่งเสริมคุณธรรมของภาคีเครือข่ายทางสังคมจาก 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและนิทรรศการขององค์กรเครือข่ายทางสังคม 6 เครือข่ายในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ในรูปแบบ “ตลาดนัดคุณธรรมชม แชร์ เชียร์” จำนวนกว่า 50 บูธ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงานประมาณวันละ 500 คนผู้สนใจ สามารถข้าร่วมงาน หรือติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ และรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางFacebook LIVE : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) / Moral Center Thailand ตลอดการจัดงาน