ข่าวสังคม

หนองคาย จิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันอานันทมหิดล

รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นำประชาชนจิตอาสาทำความดีเนื่องในวันอานันทมหิดล น้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระอานันทมหิดล

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 7 มิ.ย.67 ที่โรงพยาบาลสังคม อ.สังคม จ.หนองคาย นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้นำข้าราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และนักเรียนในพื้นที่ อ.สังคม ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวัดสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันอานันทมหิดล อาทิ เก็บกวาดขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม ปลูกต้นไม้ เป็นต้น

วันอานันทมหิดล ตรงกับวันที่ 9 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2489 เพื่อน้อมระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างยิ่งใหญ่ต่อวงการแพทย์และการศึกษา รวมถึงการบำบัดทุกข์ของปวงประชาให้พสกนิกรมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยจากพระราชปรารถของพระองค์ ซึ่งมีใจความตอนหนึ่งว่า “ทรงต้องการให้มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้นให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชน” ได้ก่อให้เกิดความตื่นตัวแก่วงการแพทย์ในประเทศไทย ซึงขณะนั้นประเทศไทยยังมีการศึกษาด้านการแพทย์อยู่เพียงแห่งเดียวเท่านั้น อีกทั้งพระองค์ยังทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันช่วยอำนวยประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน ช่วยเหลือ ป้องกันรักษาให้ห่างหายจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง.