ข่าวสังคม

เทศบาลเมืองนครพนม จัดกิจกรรม “1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 “

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ที่สวนหลวง ร.9 เขตเทศบาลเมืองนครพนม นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เป็นประธานในกิจกรรมโครงการ “1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 “

การดำเนินโครงการฯ ให้ครอบคลุมครบถ้วนทั้ง 4 กิจกรรมการขับเคลื่อน ได้แก่ 1. สมุนไพรท้องถิ่นเรา 2. ปลูกปักรักษ์สมุนไพร 3. สมุนไพรท้องถิ่นทรงคุณค่า และ 4. อนุรักษ์ สมุนไพรท้องถิ่น โดยในส่วนของ อปท.ที่มีการขับเคลื่อนงานการจัดการศึกษาอาจพิจารณาบูรณาการเรื่องการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนในสถานศึกษาสังกัด อปท.ควบคู่ไปด้วย และเพื่อให้เกิดการสร้างความรับรู้ความมุ่งมั่นตั้งใจในการขับเคลื่อนโครงการฯ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

นอกจากนี้ยังสามารถดำเนินการปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติฯ ให้มีความเหมาะสม สมพระเกียรติ พร้อมทั้งดูแลรักษาคงสภาพให้มีความสมบูรณ์อยู่เสมอ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ อปท. นั้น ๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณสวนสมุนไพร ในช่วงเดือน ก.ค.67 ซึ่งเป็นเดือนมหามงคล เช่น กิจกรรมสาธิตการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร การถ่ายทอดองค์ความรู้สมุนไพรจากปราชญ์ชาวบ้าน ผู้เชี่ยวชาญ การทำอาหารพื้นบ้านโดยใช้ผลผลิตจากสวนสมุนไพร และการขยายพันธุ์ สมุนไพรหายากใกล้สูญพันธุ์ เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความตระหนักรู้ถึงคุณค่าและความสำคัญของการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร