ข่าวสังคม

อำนาจเจริญ สภ.หัวตะพานร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดปฏิบัติการโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน ในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

    วันนี้ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. ณ บ้านโพนขวาว หมู่ที่ 4 ต.จิกดู่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน ในพื้นที่แพร่ระบาดของยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล พร้อมลงนามบันทึกความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และชาวบ้านในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้

     พ.ต.อ.รัชยศ มาศพันธ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหัวตะพาน กล่าวถึงโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์ชาติแบบครบวงจรที่จัดขึ้นในวันนี้ว่า ตามที่ตำรวจภูธรภาค 3 ได้มอบหมายให้ สภ.หัวตะพาน ดำเนินงาน "โครงการชุมชุนบำบัดอย่างยั่งยืน ในพื้นที่แพร่ระบาดของยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนหมู่บ้าน เสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเข้าใจและรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด เพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกัน แก้ไข และการบำบัดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้านชุมชน และเพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานในหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 

    ดั้งนั้น สภ.หัวตะพาน จึงได้พิจารณาคัดเลือก หมู่บ้านโพนขวาว ต.จิกดู่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ เข้าร่วมโครงการฯ ในปีนี้ เนื่องด้วยหมู่บ้านโพนขวาว ยังมีปัญหายาเสพติดระบาดในพื้นที่ และมีผู้ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาในหมู่บ้าน ที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้านโดยเร่งด่วนการปฏิบัติงาน โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน จะเข้ามาดำเนินงานตามกระบวนการ ในหมู่บ้านโพนขวาว ตลอดระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2567  โดยจะมีการบูรณาการความร่วมมือกับฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ในการดำเนินงานค้นหาผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูตามกระบวนการ และบำบัดฟื้นฟูโดยชุมชนบำบัดต่อไป