ข่าวสังคม

ยโสธร มอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์แก่ผู้ประสบอัคคีภัย

จังหวัดยโสธรทำพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์แก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัย จำนวน 3 ราย ในพื้นที่ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ณ ศาลาอิสานเขียว บ้านแคนน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร นายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ในนามประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดยโสธรเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัย จำนวน 3 ครอบครัว โดยมี พ.จ.อ.อนุสิทธิ์ บัวหุ่ง นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว ข้าราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนให้การต้อนรับ

ด้วยเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลาประมาณ 21.30 น. ได้เกิดเหตุไฟไหม้บ้านเรือน และสิ่งปลูกสร้างของประชาชนพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 3 หลัง ประกอบด้วย 1. นายสุพรรณ เหล็กกล้า บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 1 ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 2. นางมะลิ สุขแสน บ้านเลขที่ 105 หมู่ที่ 1 ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 3. นางเลิศ ไชยช่วย บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 1 ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร และได้รับความเสียหายบางส่วนอีก จำนวน 3 หลัง เนื่องด้วยประชาชนที่ประสบอัคคีภัยในครั้งนี้ ได้รับความเสียหาย และเดือดร้อน ประกอบกับผู้ประสบภัย มีรายได้น้อย สมควรที่จะได้รับสิ่งของพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยพสกนิกรของพระองค์ท่านที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ในฐานะประธานกรรมกามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดยโสธรนำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย เหตุเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของอัคคีภัย ในการสร้างขวัญและกำลังใจในการต่อสู้ฝ่าฟันให้พ้นวิกฤตภัย ครั้งนี้ไปได้ด้วยดี ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์นั้น พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2506 จากเหตุการณ์มหาวาตภัย ที่แหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อปี พ.ศ. 2505 เพื่อดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยทั่วประเทศ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้ยึดถือพระราชดำริมาปฏิบัติเป็นเวลากว่า 60 ปีแล้ว ดังพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงวางรากฐานการดำเนินงานของมูลนิธิฯไว้ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรมีพระราชปณิธานอย่างแน่วแน่ ที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอดในการดำเนินงานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ด้วยทรงห่วงใยอาณาประชาราษฎร์เป็นสิ่งสำคัญพวกเราทุกคน ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยตรงในครั้งนี้ ดังนั้น สิ่งที่พวกเราควรพร้อมใจกันทำถวายพระองค์ท่าน ก็คือ การเป็นคนดีคิดดี ทำดี เป็นประชาชนที่ดีของประเทศชาติสืบไป