ข่าวสังคม

อบจ.กาฬสินธุ์ เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรี

อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมกับกลุ่มสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดอบรมฝึกทักษะส่งเสริมความรู้ในด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ สร้างแรงบันดาลใจเสริมพลังความมั่นใจตามบทบาทหน้าที่เพื่อตอบแทนสู่สังคม

https://www.youtube.com/watch?v=PMXZS792l58

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราช นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกอบจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรี จ.กาฬสินธุ์ ประจำปี 2567 โดยมีคณะผู้บริหารอบจ.กาฬสินธุ์ สมาชิกสภาอบจ.กาฬสินธุ์ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำสตรีทั้ง จ.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถในด้านการพัฒนาบุคลิกภาพของสตรีในการสร้างแรงบันดาลใจพัฒนาลักษณะพร้อมกับเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ มีภาพลักษณ์ตามคุณลักษณะของสตรียุคใหม่ เพื่อให้เกิดความมั่นใจมีความเชื่อมั่นตามบทบาทหน้าที่ทั้งต่อชุมชนและสังคม รวมทั้งเป็นฐานขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆในการแก้ไขปัญหาของชุมชนในท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศให้บรรลุผลสำเร็จ

ทั้งนี้ ผลที่คาดว่าจะได้รับหลังจากผ่านการฝึกอบรมเพื่อให้สตรี แม่บ้านประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจเห็นความสำคัญของภาพคุณลักษณะที่สามารถสร้างขึ้นเองสร้างศักยภาพความเชื่อมั่นในการพัฒนาตนเองของสตรีให้เป็นที่ยอมรับทั้งต่อชุมชนและสังคมก่อนที่จะขยายผลลงสู่สตรีทุกกลุ่มทั่วทั้งจังหวัด

นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกอบจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรี จ.กาฬสินธุ์ เราต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของสตรีทั้งจังหวัดทุกกลุ่มทุกสาขาอาชีพเพราะเรามีความเชื่อมั่นของพลังสตรีในการที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคม ที่สามารถช่วยพัฒนาจังหวัด ซึ่งอบจ.กาฬสินธุ์มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพสตรีในเรื่องบุคลิกภาพ เช่น เรื่องของการพูด การเจรจา การเสวนาในที่สาธารณะ หรือในการแต่งกายให้เหมาะสมกับสังคม กับงาน เพื่อให้สตรีมีความมั่นใจในตนเอง มีความสง่างามในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม ซึ่งในอนาคตเรามีความต้องการในเรื่องการยกระดับของอาชีพในกลุ่มสตรี ซึ่งในพื้นที่มีของดี ของเด่น มีกลุ่มอาชีพ หรือกลุ่ม OTOP ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเราจะเสริมองค์ความรู้เข้าไป พร้อมกับรวมสินค้าของกลุ่มสตรีต่างๆ และร่วมพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สินค้าในกลุ่มสตรีมีโอกาสสามารถสร้างรายได้ให้กลุ่มสตรีทั้ง จ.กาฬสินธุ์ต่อไป

อย่างไรก็ตาม ก่อนกิจกรรมเปิดโครงการจะเริ่มขึ้น คณะกลุ่มสตรีที่ร่วมกิจกรรมได้ร้องเพลงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและต้อนรับคณะผู้บริหารอบจ.กาฬสินธุ์ พร้อมกับมอบดอกไม้ให้กับนายกอบจ.ประธานในพิธีที่ได้เปิดโอกาส พร้อมกับสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมศักยภาพสตรีสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตพร้อมกับเป็นแบบอย่างของสตรียุคใหม่