ข่าวสังคม

ศูนย์เรียนรู้ฯ ขอนแก่น จัดกิจกรรม “เวทีคนเก่งสู่ตลาดแรงงานสร้างอาชีพ” มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพ สร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตทีดีขึ้น

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 18 มิ.ย. 2567 ที่ หอประชุมรัดนะ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เวทีคนเก่ง สู่ตลาดแรงงานสร้างอาชีพ ประจำปี 2567 เพื่อนำเสนอผลงานและความสำเร็จของศิษย์เก่าและกลุ่มอาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น เข้ามาแข่งขันเพื่อเป็นการยกระดับความสำเร็จในสาขาอาชีพของตนเอง โดยมีนางสาวอมรรัตน์ ศรีฉ่ำ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยตัวแทนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น,หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม

นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นมีเป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีความมั่นคง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาขีดความสามารถด้านสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมขน ส่งเสริมการลงทุนและการบริการเพื่อยกระดับรายได้ของประชาชน ซึ่งศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสารีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น มีภารกิจในการพัฒนาศักยภาพสตรี การส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว รวมถึงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่กลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่จังหวัดขอนแกน และจังหวัดใกล้เคียงเพื่อเพิ่มโอกาสและสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ ให้มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเอง เลี้ยงดูครอบครัวให้มั่นคง ยั่งยืน

นางสาวอมรรัตน์ ศรีฉ่ำ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น ดล่าวว่า การจัดงานเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล กลุ่มอาชีที่สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น ที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เข้ามาแข่งขันเพื่อยืนยันความสำเร็จของผู้ผ่านการฝึกอบรมหักษะอาชีพ และผู้ที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ซึ่งได้รับการยอมรับเป็น”คนเก่ง” และผู้ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการยอมรับเป็น “ผลิตภัณฑ์เด่น” จนเป็นที่ประจักษ์ และสามารถเป็นแรงนับดาลใจให้กับคนที่ต้องการประสบความสำเร็จ สร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตทีดีขึ้น

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการมอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมที่ได้รับคัดเลือกประเภท คนเก่ง จำนวน 3 รางวัล ประเภทผลิตภัณฑ์เด่น จำนวน 3 รางวัล พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณบุคคลส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภาจังหวัดขอนแก่น มีการจัดบูธนิทรรศการผลิตภัณฑ์ของผู้สำเร็จการฝึกอบรมและกลุ่มอาชีพชุมชน พร้อมทั้งมีการเสวนาในหัวข้อ แรงบันดาลใจโอกาสสู่ความสำเร็จ สำหรับกลุ่มคนที่สนใจต้องการประสบความสำเร็จสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและยั่งยืน