ข่าวสังคม

ขอนแก่น จิตอาสาพัฒนาบำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 19 มิ.ย. 2567 ที่ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (บาราย) วัดกู่ประภาชัย บ้านนาคำน้อย ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น นายยุทธพร พิรุณสาร รองผู้ว่าราชการ จังหวัดขอนแก่น รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และกิจกรรมบำรุงรักษาและฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทั้งนี้ ปรางกู่ประภาชัย ภายในวัดกู่ประภาชัย บ้านนาคำน้อย ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น สร้างขึ้นสมัย พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรเขมร ศิลปแบบบายน ในราวปีพุทธศักราชที่ 18 (1720-1761) มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ บาราย อยู่ด้านหน้าปรางกู่ น้ำจากบ่อนี้ เป็นน้ำผุดจากธรรมชาติ มีความลึกเท่ากับ บันไดหินศิลาแลง 17 ขั้น นำไปจัดทำน้ำอภิเษก สำหรับใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ พร้อมกับแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ

“เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดขอนแก่น บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ดำเนินการพัฒนา ฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้อยู่ในสภาพที่ใสสะอาด มีการปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงาม เป็นระเบียบ เพื่อยกระดับแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์อันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของอนุชนรุ่นหลัง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม Soft Power ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพราะสถานที่เหล่านี้ล้วนแต่หนุนเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในมิติวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในพื้นที่