ข่าวสังคม

ชาวกาฬสินธุ์ร่วมใจโชว์พลังบวรเข้มแข็งสู่ความมั่นคงมั่นคั่งยั่งยืน

ชาวกาฬสินธุ์ร่วมใจโชว์พลังบวรเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคงมั่นคั่งและยั่งยืน โดยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติได้จริง สร้างความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในชุมชน

ที่อาคารเอนกประสงค์ วัดดงสวางใต้ บ้านดงสวาง ม.5 ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายรุจติศักดิ์ รังษี รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการประเมินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2567 เปิดกิจกรรมคัดสรรพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2567 โดยมีนายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกอบจ.กาฬสินธุ์ นายประสงค์ จันทร์กระจ่าง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯจากส่วนราชการที่ได้รับการแต่งตั้งร่วมการประเมิน โดยการน้อมนำน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติในชุมชน ตำบล หมู่บ้าน และเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน สร้างเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งสู่แหล่งอาหารแบรนด์ดังระดับโลก ทั้งนี้นายสันติ จัตุพันธุ์ นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นางสาวภาวดี ไวยราบุตร พัฒนาการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้นำ ท้องถิ่น ท้องที่ พร้อมด้วย 7 ภาคีเครือข่าย และประชาชนชาวตำบลห้วยโพธิ์ให้การต้อนรับ

อย่างไรก็ตาม สำหรับตำบลห้วยโพธิ์มีมิติบริหารจัดการชุมชนดีเด่น อาทิเช่น มีกองทุนแม่ของแผ่นดินครบทุกหมู่บ้าน มั่งคั่ง มีกลุ่มออมทรัพย์ที่มีเงินทุนมากกว่า 9,000,000 บาท ต่อยอดการดำเนินงานในทุกมิติ และนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับบริบทของตำบล ซึ่งมีผลงานที่โดดเด่นเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” มีผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และชุมชนมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

พร้อมกันนี้ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านยังได้จัดนิทรรศการจาก 18 หมู่บ้าน โดยการรวบรวมผลิตผลผลิตที่ก่อให้เกิดรายได้ในชุมชน เช่น โรงสีข้าวชุมชน กลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิตบ้านดงสวาง มีภาคเอกชนโรงงานเพชรดำปลาร้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ มีกลุ่มเกษตรตามโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักแบ่งปันปลูกพืช ซึ่งโครงการทั้งหมดดำเนินการโดยพัฒนาชุมชน จ.กาฬสินธุ์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากอบจ.กาฬสินธุ์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้มีความมั่นคงทางด้านอาหาร สร้างงานสร้างรายให้ที่ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และเกิดความยั่งยืนมีความรักความสามัคคีในชุมชนต่อไป