ข่าวสังคม

นครพนม ผนึกกำลังขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเปราะบาง สร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย อย่านำความเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า Change for Good

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 บ้านวังไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่ส่งมอบบ้านให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง ตามแนวการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเปราะบาง สร้างความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัย เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเป้าหมายที่ประสบความเดือดร้อนและยากจน ซึ่งประกอบด้วย ครัวเรือนจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) และครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อน ด้อยโอกาส โดยดำเนินการปรับปรุงพัฒนาที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคงถาวร ปลอดภัย ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในครอบครัวเรือน ป้องกันเหตุอัคคีภัยอันเกิดจากเหตุไฟฟ้าลัดวงจร เนื่องจากอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าเสื่อมสภาพ และไม่ได้มาตรฐาน

ซึ่งได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ จากภาคีเครือข่าย และกำลังพลจากช่างจิตอาสา กำลังพลจาก คนดีจิตอาสา บ้านพักใจอำเภอเมืองนครพนม (โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดอำเภอเมืองนครพนม) ร่วมกันดำเนินการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับครัวเรือน นางธันญา จันทร์หลวง อายุ 43 ปี ราษฎรชาวบ้านวังไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม มีสมาชิกภายในครัวเรือน จำนวน 3 ราย ซึ่งมีเด็กนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.4 โรงเรียนพัชรกิติยาภา 1 นครพนมในพระราชูปถัมภ์ จำนวน 1 ราย ซึ่งมีที่อยู่อาศัยที่ไม่มีมั่นคง และไม่มีความปลอดภัย โดยทั้งหมดนี้ ดำเนินการภายใต้การอำนวยการของ นายสมศักดิ์ บุญจันทร์ นายอำเภอเมืองนครพนม นำการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า Change for Good และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน เนื่องจากนางธันญา จันทร์หลวง ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเอง นายชูชาติ ต้นเงิน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จึงให้การสนับสนุนที่ดินในการจัดสร้างบ้าน จำนวน 1 งาน ให้ครัวเรือนดังกล่าวได้มีที่ดินในการจัดสร้างที่อาศัยที่มั่นคงถาวร พร้อมนี้ ได้ดำเนินการส่งมอบ โถสุขภัณฑ์ ตามโครงการ “โถสุขภัณฑ์ปันสุข ลุกนั่งปลอดภัย ใสใจผู้สูงอายุ” จำนวน 20 โถ เพื่อให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ได้มีโถสุขภัณฑ์ที่ถูกสุขลักษณะ เหมาะสม และปลอดภัยไว้ใช้ภายในครัวเรือน ยกระดับคุณภาพชีวิต ให้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ เป็นการดำเนินงานภายใต้การขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ นำสู่การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)