ข่าวสังคม

ขอนแแก่น ปล่อยแถวปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นกลุ่มเป้าหมายผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ภายใต้ “ยุทธการพิทักษ์ขอนแก่น” และ “ปฏิบัติการไล่ล่า (เด็ดปีก) นักค้าอีสานเหนือ 252” ครั้งที่ 5

วันที่ 27 มิ.ย. 2567 ที่ลานรวมพล สถานีตำรวจภูธรน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ปล่อยแถวปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นกลุ่มเป้าหมายผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ภายใต้ “ยุทธการพิทักษ์ขอนแก่น” และ “ปฏิบัติการไล่ล่า (เด็ดปีก) นักค้าอีสานเหนือ 252” ครั้งที่ 5

ตามที่กระทรวงมหาดไหย กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระเร่งด่วนและนโยบายสำคัญ ที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังและเด็ดขาดโดยสั่งการให้จังหวัด/อำเภอ ปฏิบัติการคันหาและจัดทำบัญชีรายชื่อ ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมทั้งสำนักงาน ป.ป.ส. ได้กำหนดแผนปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะเร่งด่วน 3 เดือน

จังหวัดขอนแก่น ได้บูรณาการการดำเนินงานด้านการปราบปรามจับกุม ดำเนินคดี กับผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ภายใต้ “ยุทธการพิทักษ์ขอนแก่น” และ “ปฏิบัติการไล่ล่า (เด็ดปีก) นักค้าอีสานเหนือ 252” ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติการเชิงรุก สนธิกำลังระดมปิดล้อมตรวจค้น เป้าหมายผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พร้อมกันทุกอำเภอ ทุกพื้นที่สถานีตำรวจภูธร ซึ่งถือเป็นปฏิบัติการครั้งที่ 5ตามแผนปฏิบัติการเร่งรัดฯ ระยะเร่งด่วน 3 เดือน