ข่าวสังคม

สกลนคร องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2567 เวลา 09.30 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรม โครง การกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของคณะครู บุคลากร และนักเรียน รับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง ผลการดำเนินงาน พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไขโดยมี นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ผู้บริหารสถานศึกษา นายอำเภอ ส่วนราชการ คณะครูนักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ

ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดสกลนคร ครั้งนี้มีจำนวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านนาจานกลัวยน้อย อำเภอบ้านม่วง เปิดทำการสอนมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2501 จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีครู และบุคลากร จำนวน 10 คน และนัก เรียน 89 คน โดยมีโรง เรียนชุมชนบ้านมาย เป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมฯ จัดการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 -ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีครูและบุคลากร จำนวน 19 คนนักเรียน 180 คน โรงเรียนบ้านโพนสวาง อำเภอวานรนิวาส เปิดทำการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ 2497 จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีครูและบุคลากร จำนวน 12 คน นักเรียน จำนวน 106 คน มีโรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ เป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมฯ ซึ่งเปิดทำการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีครูและบุคลากร จำนวน 10 คน นักเรียน 89 คน

จากนั้น ในช่วงบ่าย เวลา 13.55 น. องคมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของ โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า เปิดทำการสอนมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2465 จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีครูและบุคลากร จำนวน 22 คน นักเรียน จำนวน 246 คน โดยมีโรงเรียนบ้านกุดจาน เป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมฯ ซึ่งจัดการสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 2 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีครูและบุคลากริฝ จำนวน 19 คนนักเรียน จำนวน 194 คน และโรงเรียนบ้านถ้ำเต่า อำเภออากาศอำนวย เปิดทำการสอนมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2482 จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีครูและบุคลากร จำนวน 18 คน นักเรียน จำนวน 204 คน มีโรงเรียนบ้านดงสาร เป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมฯ ซึ่งเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีครูและบุคลากร จำนวน 18 คน และนักเรียน จำนวน 178 คน

ทั้งนี้ ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา นอกจากจะมีครูผู้สอน ครบทุกชั้นเรียนแล้ว ยังได้ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพของนักเรียน ทำให้นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพให้นักเรียนตามแนวทางของโครงการกองทุนการศึกษา โดยใช้แนวทางการปฏิบัติงาน 3 เสาหลัก 5 กลยุทธ์ เพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพและมุ่งพัฒนาให้นักเรียน มีคุณ ธรรมจริยธรรม ตามแนวทางพระราชทานที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว มีพระราชดำริให้ ประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรี ดำเนินงานเพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กนักเรียน โดยได้พระราชทานเงินส่วนพระองค์ เพื่อนำไปช่วยเหลือสถานศึกษา สนับสนุนเด็กนักเรียนที่ยากจน แต่มีความประพฤติดีให้ได้รับทุนพระราชทาน ได้มีโอกาสทางการศึกษาจนประกอบอาชีพได้ และสร้างความพร้อมด้านกายภาพให้แก่โรงเรียน สร้างจิตสำนึกให้ครูรักนักเรียน ให้นักเรียนรักครู พร้อมทั้งพระราชทานชื่อโครงการนี้ว่า “โครงการกองทุนการศึกษา”

จังหวัดสกลนคร มีโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จำนวน 7 โรงเรียนในพื้นที่ 6 อำเภอ ประกอบด้วย โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ และ โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง โรงเรียนบ้านโพนสวาง โรงเรียนบ้านบะนกทา โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย และโรงเรียนบ้านถ้ำเต่า