ข่าวสังคม

ขอนแก่น “มทบ.23” ฝึกอาชีพสร้างทักษะเสริมความรู้ทหาร หลังปลดประจำการต้องมีงานทำ

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย 2567 ที่ มลฑลทหารบก ที่ 23 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น พลตรี กิตติพงษ์ เนื่องชมภู ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ตรวจเยี่ยมการฝึกทักษะอาชีพให้ทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/2567 ของหน่วย มทบ.23, ม.6และ ม.6 พัน.6 จำนวน 189 นาย โดยศูนย์การศึกษาค่ายศรีพัชรินทร ร่วมกับคณะอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อให้ทหารใหม่มีทักษะอาชีพ ค้นหาความถนัดของตนเองสามารถนำความรู้ไปใช้ในภารกิจประจำวันของหน่วย ใช้ช่วยเหลือประชาชน สามารถนำกลับไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่บ้านและสามารถนำไปประกอบอาชีพหลังปลดประจำการได้

การฝึกจัดในห้วงวันที่ 26 – 28 มิ.ย. และ 1-2 ก.ค. 67 จำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก, การบริการอาหารและเครื่องดื่ม,การฝึกขับรถยนต์,งานไฟฟ้าเบื้องต้น,งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้นและ งานซ่อมประกอบ ไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมระบบปฏิบัติการพลตรี กิตติพงษ์ เนื่องชมภู ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 กล่าวว่าในการฝึกอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ เป็นการดำเนินการตามนโยบายของกองทัพบก ที่จะร่วมกันพัฒนาทหารกองประจำการ ให้มีความรู้ ความชำนาญ และมีทักษะในวิชาชีพ เพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ทหารกองประจำการหลังปลดประจำการไปแล้ว ซึ่งจากสภาวะปัจจุบัน ประชาชนส่วนใหญ่ขาดแคลนรายได้ เนื่องจากประสบปัญหาการว่างงานเป็นจำนวนมาก ทหารที่กำลังปลดประจำการออกไปควรได้รับการฝึกอาชีพ เพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพ สร้างเสริมรายได้แก่ตนเองและครอบครัว ให้สามารถต่อสู้กับปัญหาและสภาวะต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสภาพการดำรงชีวิตต่อไป.